velikost textu

Performance based adaptation of Scala programs

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performance based adaptation of Scala programs
Název v češtině:
Adaptace programů ve Scale zaměřená na výkon
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Kubát
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Horký
Id práce:
189772
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
adaptivní systémy, optimalizace výkonu, predikce běhu
Klíčová slova v angličtině:
adaptive systems, performance optimization, run time prediction
Abstrakt:
Dynamickáadaptivitapočítačovýchsystémůjejejichschopnostměnitsvéchovánívzávislostina prostředí, v němž běží. Systém díky ní může dosáhnout lepšího výkonu, ale většinou je třeba přizpůsobitjehoarchitekturu,cožkomplikujeřešení. Vrámcidiplomovéprácepředkládámeanalýzuanávrhframeworkuprojednoduchýapřímočarý vývoj zahrnující výkonnostní adaptivitu na úrovni funkcí a metod. Zkoumáme požadavky na rozhraní takového frameworku a možnost jeho integrace do prostředí programovacího jazyka Scala za použití pokročilých jazykových prostředků, jež nabízí. Na teoretické úrovni dále probírámeproblémvýběrunejvhodnějšífunkcepropoužitísdanýmvstupemnazákladěměření výkonupředchozíchběhů. Prácedáleobsahujeimplementacitohotoframeworku,unížbylkladendůraznamodularitua snadnou rozšiřitelnost, neboť v práci je nastíněno mnoho potenciálních možností vylepšení. Řešeníjevyhodnocenoprostřednictvímpestréškályscénářů,odalgoritmůadaptujícíchsepodle vstupních dat až po adaptace na běhové prostředí při distribuovaných výpočtech v systému ApacheSpark.
Abstract v angličtině:
Dynamicadaptivityofacomputersystemisitsabilitytomodifythebehavioraccordingtothe environment in which it is executed. It allows the system to achieve better performance, but usuallyrequiresspecializedarchitectureandbringsmorecomplexity. The thesis presents an analysis and design of a framework that allows simple and fluent performance-based adaptive development at the level of functions and methods. It closely examinestheAPIrequirementsandpossibilitiesofintegratingsuchaframeworkintotheScala programminglanguageusingitsadvancedsyntacticalconstructs.Ontheoreticallevel,itdeals withtheproblemofselectingthemostappropriatefunctiontoexecutewithgiveninputbased onmeasurementsofpreviousexecutions. In the provided framework implementation, the main stress is laid on modularity and extensibility, as many possible future extensions are outlined. The solution is evaluated on a varietyofdevelopmentscenarios,rangingfrominputadaptationofalgorithmstoenvironment adaptationsofcomplexdistributedcomputationsinApacheSpark.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Kubát 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Kubát 29.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Kubát 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Kubát 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Horký 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB