velikost textu

Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu
Název v angličtině:
The conception of maintenance obligation in civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kristýna Uhlířová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
189766
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyživovací povinnost, výživné, druhy vyživovací povinnosti
Klíčová slova v angličtině:
the maintenance obligation, alimony, categories of the maintenance obligation
Abstrakt:
[Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu] Abstrakt V rigorózní práci je cílem objasnit pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu. Práce je složena z úvodu, deseti hlavních kapitol a závěru. V úvodní kapitole se práce zabývá vymezením základních pojmů, které jsou pro danou problematiku významné. Dále je podrobně rozebrán vývoj právní úpravy vyživovací povinnosti na našem území v historickém kontextu. Hlavním zjištěním je, že existuje mnoho významných mezníků, které posunuly vývoj v oblasti vyživovací povinnosti dopředu. Z hlediska historického vývoje právní úpravy je věnována pozornost vyživovací povinnosti obsažené v obecném zákoníku občanském (ABGB), alimentačním zákoně, zákoně o právu rodinném či zákoně o rodině. Práce nezapomíná ani na současnou právní úpravu dle nového občanského zákoníku účinného od roku 2014, na další právní předpisy, které se problematikou vyživovací povinnosti rovněž zabývají či na judikaturu. Snahou rigorózní práce je také čtenářům přiblížit pojetí vyživovací povinnosti s ohledem na ochranu rodiny a to i na úrovni mezinárodní. Práce ve své hlavní části analyzuje jednotlivé druhy vyživovací povinnosti a upozorňuje na jejich vzájemné vazby mezi nimi, a to i v porovnání s historickým kontextem. Detailně práce zachycuje pojetí vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (předků a potomků), vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost registrovaných partnerů, výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce a právo některých osob na zaopatření. Rozebírány jsou mimo jiné i základní zásady, stav odkázanosti, rozsah vyživovací povinnosti či vybrané instituty uplatňující se v rámci vyživovací povinnosti. Práce popisuje snahy o zavedení zálohovaného výživného do naší právní úpravy, přičemž přibližuje návrh zákona o zálohovaném výživném či poukazuje na existenci tohoto institutu na Slovensku. V závěru práce shrnuje poznatky o následcích neplnění vyživovací povinnosti s důrazem na trestný čin zanedbání povinné výživy nebo na přiměřené omezení, na základě kterého se v případě neplnění vyživovací povinnosti musí povinný zdržet řízení motorových vozidel. V souvislosti s trestným činem zanedbání povinné výživy je v práci polemizováno o případné dekriminalizaci tohoto trestného činu. Klíčová slova: [vyživovací povinnost, výživné, druhy vyživovací povinnosti]
Abstract v angličtině:
[The conception of maintenance obligation in civil law] Abstract The thesis aims to clarify the concept of maintenance obligation in civil law. The thesis consists of an introduction, ten main chapters and a conclusion. In the introduction, the thesis concern with the definition of basic concepts that are important for the issue. The development of the regulation of maintenance obligations in our territory in the historical context is discussed in detaily in the main chapters. The main conslusion of the thesis is that there are many significant milestones that have pushed forward developments in the area of maintenance obligations. In respect of the historical development of the legislation, attention is paid to the maintenance obligation contained in the General Civil Code (ABGB), the Food Act, the Family Law Act, or the Family Act. The work also does not forget the current legislation according to the new Civil Code, effective from 2014, the other legislation that also deals with the issue of maintenance obligations or the case law. The thesis is also intended to bring readers closer to the concept of maintenance obligations with respect to family protection, including the international level. The thesis in its main part analyzes the individual types of maintenance obligations and draws attention to their interactions as well as to the historical context. The thesis deals in detail with the concept of mutual maintenance of parents and children (ancestors and offspring), maintenance obligation between husbands, maintenance obligation between registered partners, the alimony and compensations of some expenses for single mother and the right of some persons to be paid. Among other things, the basic principles, the status of dependency, the extent of the maintenance obligation or the selected institutions under the maintenance obligation are discussed. The thesis describes attempts to introduce backed up maintenance into our legal regulation, approximating the bill on maintenance of maintenance or pointing to the existence of this institute in Slovakia. At the end of the thesis it summarizes the knowledge about the consequences of non-fulfillment of the maintenance obligation, with an emphasis on the offense of negligent nutrition or a reasonable limitation, under which, in the event of non - fulfillment of the maintenance obligation, it is obliged to take away a person’s driving licence. In connection with the offense of neglect of compulsory nutrition, the work is controversial about the possible decriminalization of this crime. Key words: [the maintenance obligation, alimony, categories of the maintenance obligation] 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kristýna Uhlířová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kristýna Uhlířová 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kristýna Uhlířová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB