velikost textu

Každodennost příslušníka četnického sboru v Čechách v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Každodennost příslušníka četnického sboru v Čechách v první polovině 20. století
Název v angličtině:
Everyday life of the gendarme in Bohemia in the first half of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslava Breburdová
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Id práce:
189757
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
každodennost, četník, četnictvo, Čechy
Klíčová slova v angličtině:
everyday life, gendarme, gendarmerie, Bohemia
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá formami každodenního života příslušníků četnického sboru v první polovině dvacátého století. Zkoumanou oblastí je správní celek země české, respektive obvod zemského četnického velitelství Praha. Cílem práce je na vybraných kategoriích každodennosti v kontextu historického vývoje demonstrovat zvláštnosti, které provázely četnické povolání a odlišovaly jej od všedního života ostatního obyvatelstva. Při tom práce vychází zčásti ze zavedených konceptů výzkumu každodennosti v kombinaci s normativně-komparativní metodou. Kromě pramenů archivních tvoří důležitou část pramenné základny rovněž vzpomínky četníků a jejich rodinných příslušníků. V rámci tří hlavních tematických bloků práce je postupně analyzována četnická služba, rodinný život četníků a způsoby trávení volného času a sociální a zdravotní otázka. Odděleně je přitom zkoumána situace svobodných a ženatých četníků (vždy v těsné souvislosti s četnickou službou).
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis is focused on forms of everyday life of gendarmers in the first half of the twentieth century in Bohemia. The main goal of the thesis is to show the specifics of the gendarmerie profession in comparison with everyday life of normal population. The applied methods are based on established approaches of everyday life research and also on normative- comparative method. The historical sources come mainly from archive but the memoirs of gendarmers and members of their families were used as well. There are analysed gendarme service, their family life and leisure time and finally social and health care in three main thematic parts. The everyday life of married and unmarried gendarmers is researched separately (always in connection with gendarm service).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Breburdová 4.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslava Breburdová 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Breburdová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Breburdová 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB