velikost textu

Kontakty nositelů kultury Lepenského Viru s prvními neolitiky na přelomu 7. a 6. tisícletí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontakty nositelů kultury Lepenského Viru s prvními neolitiky na přelomu 7. a 6. tisícletí
Název v angličtině:
Contacts between the culture of the Lepenski Vir and the first Neolithic populations at the turn of the 7th and 6th millennium
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mirza Ćosović
Vedoucí:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Id práce:
189742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (APS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lepenský Vir; mezolit; neolit; kontakty; neolitický balíček
Klíčová slova v angličtině:
Lepenski Vir; Mesolithic; Neolithic; contacts; Neolithic package
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Diplomová práce se zaměřuje především na problém mezoliticko-neolitických kontaktů v soutěsce Železná Vrata na přelomu 7. a 6. tisícletí př. n. l.. Přednostní pozornost je věnována eponymní lokalitě Lepenski Vir. Z geografického hlediska jde o oblast na hranicích dnešního Srbska a Rumunska. V tomto regionu byly v různých vrstvách a na různých lokalitách prozkoumány doklady sídelních a společenských aktivit dokumentující kontakty mezi mezolitiky a neolitiky. Obdobně byl doložen i přechod od mezolitického způsobu života lovců- sběračů do období neolitického. První část práce je věnována historickému přehledu vědeckých výzkumů, vývoji názorů na neolitizaci Lepenského Viru a všem důležitým aspektům kultury. Druhá část se zabývá přezkoumáním podoby prvních kontaktů mezolitického obyvatelstva s neolitiky na základě výsledků přírodních a archeologických bádání s aplikací migračního modelu amerického antropologa Davida W. Anthonyho.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This paper focuses mainly on the problem of the Mesolithic-Neolithic contact in the Iron Gates gorge at the turn of the 7th and 6th millenniums BC. A special emphasis is put on the eponymous site of Lepenski Vir. From a geographic point of view, this area represents a natural border between countries Serbia and Romania. There, in different layers and at different locations, were excavated and explored settlements documenting activities and social contact between the Mesolithic and Neolithic populations, as well as the transition from the Mesolithic way of life to the sedentary Neolithic one. The first part of the paper is devoted to an overview of scientific research, a development of views on the process of Neolitization and all the important aspects of culture. The second part deals with the examination of the first form of contact between Mesolithic and Neolithic populations based on the results of natural and archaeological research with theoretical application of the migration model, from the American anthropologist David W. Anthony.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mirza Ćosović 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mirza Ćosović 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mirza Ćosović 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB