velikost textu

Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Using social networks for teaching German as a foreigne language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Čermáková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
189658
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (N D-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Moderní technologie, internet, sociální sítě, Facebook, vzdělávání, německý jazyk
Klíčová slova v angličtině:
Modern technology, internet, social networking, Facebook, education, German language
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka“ se v teoretické části zabývá vývojem společnosti a jak byl tento vývoj ovlivněn technologiemi. Dále jsou v ní popsány jednotlivé role internetu a sociálních sítích ve společnosti, a také ve vzdělávání. Praktická část se věnuje využití moderních technologií a sociálních sítí ve vzdělávání. Jsou v ní uvedeny jednotlivé příklady a rady, jak zapojit moderní technologie a sociální sítě do vzdělávání v průběhu celého roku a v průběhu jedné vyučovací hodiny. V závěru je práce doplněna o výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem získání názoru žáků na zapojení sociálních sítí a moderních technologií do výuky.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis "Using social networks for teaching German as a foreign language" deals with the development of society in the theoretical part and how this development was influenced by technologies. There are also described the individual roles of the Internet and social networks in society and in education. The practical part deals with the use of modern technologies and social networks in education. There are individual examples and advices on how to integrate modern technologies and social networks into education throughout the year and also during one lesson. In conclusion, the work is supplemented with the results of a questionnaire survey, which was conducted in order to obtain information and on opinion of students about what they think of the involvement of social networks and modern technologies in teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Čermáková 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Čermáková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Čermáková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 152 kB