text size

Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5
Titile (in english):
Assessing inspiratory muscle strength in runners after 100-m and 3000-m running using POWERbreathe K5
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Alžběta Černá
Supervisor:
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Marek Obešlo
Thesis Id:
189640
Faculty:
Second Faculty of Medicine (2.LF)
Department:
Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Study programm:
Specializations in Health Service (N5345)
Study branch:
Physiotherapy (FYZIO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
11/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
POWERbreathe, dechová limitace zátěže, síla nádechových svalů, IMT, běh, sprint
Keywords:
POWERbreathe, breathing limitation, inspiratory muscle strength, IMT, running, sprint
Abstract (in czech):
Abstrakt Metodika: Sledovali jsme vývoj klidových hodnot SIndex a PIF 25 běžců a těchto hodnot po sprintu na 100 m a běhu na 3000 m o intenzitě 70 % své HRmax. K vyšetření jsme použili POWERbreathe® K5. Probandům byla vyšetřena klidová spirometrie a obvody hrudníku (při maximálním inspiriu a expiriu) ve čtyřech úrovních. Podle respiračních amplitud v dolním hrudním sektoru byli probandi rozděleni na skupiny A (> 5,0 cm; n = 11) a B (< 5,0 cm; n = 14). Výsledky: Po sprintu na 100 m se hodnoty SIndex a PIF zvýšili u všech probandů. Zaznamenali jsme rozdíl mezi skupinou A a B. A: SIndex vzrostl v průměru o 6,11%. PIF o 8,39 %, tedy o 0,35 l·s⁻¹. B: SIndex vzrostl v průměru o 9,33%. PIF o 11,82 %, tedy o 0,61 l·s⁻¹. Po běhu na 3000 m se hodnoty všech probandů změnili jak ve smyslu zvýšení (kladná čísla), tak poklesu (záporná čísla). Trend nevykazoval žádnou pravidelnost a hodnoty se pohybovaly do kladných i záporných hodnot nezávisle na respiračních amplitudách probanda. Příčina těchto změn nelze ze sledovaných parametrů určit. Probandi skupiny A s nižšími hodnotami respiračních amplitud měli průměrné hodnoty SIndex a PIF ze všech tří měření nižší než probandi skupiny B. SIndex: A 70,58 (54,04 – 108,63) cm H₂O, B 106,09 (66,49 – 142,63) cm H₂O. PIF: A 4,33 (3,51 - 5,51) l·s⁻¹, B 5,57 (4,46 – 7,21) l·s⁻¹. Závěr: Probandi skupiny A s nižšími hodnotami respiračních amplitud mají nižší pružnost hrudníku, což představuje vyšší mechanický odpor pro nádechové svaly v průběhu inspiria. Průměrné hodnoty síly nádechových svalů ze všech měření byly u těchto probandů nižší než u probandů skupiny B. Na sílu nádechových svalů mají vliv dynamické vlastnosti hrudního koše.
Abstract:
Abstract Methodology: This study examined respiratory muscle strength in 25 runners using the POWERbreathe® K5 inspiratory muscle trainer before and after 100-m and 3000-m running. We watched the development of the resting values of SIndex and PIF and these values after the sprint (100 m) and running (3000 m, intensity of 70% of their HRmax). The probands were examined for resting spirometry and chest circuits (at maximum inspiration and expiration) in four levels. According to the respiratory amplitudes in the lower chest sector, the probands were divided into groups A (> 5.0 cm; n = 11) and B (<5.0 cm; n = 14). Results: After the 100-m sprint, the SIndex and PIF values have been increased for all probands. We noticed the difference between group A and B. A: SIndex increased by an average of 6,11%. PIF by 8,39 %, i.e. 0,35 l·s⁻¹. B: SIndex increased by an average of 9,33%. PIF by 11,82 %, i.e. 0,61 l·s⁻¹. After 3000-m running, the values of all probands have changed both in terms of increase (positive numbers) and decrease (negative numbers). The trend showed no regularity and the values ranged in positive and negative values independently of the respiratory amplitudes of the probands. The cause of these changes cannot be determined from the monitored parameters. The mean SIndex and PIF values of group A, with lower values of respiratory amplitudes, of all three measurements were below the mean values of group B. SIndex: A 70,58 (54,04 – 108,63) cm H₂O, B 106,09 (66,49 – 142,63) cm H₂O. PIF: A 4,33 (3,51 - 5,51) l·s⁻¹, B 5,57 (4,46 – 7,21) l·s⁻¹. Conclusion: Probands of group A with lower values of respiratory amplitudes have lower elasticity of the chest, which represents a higher mechanical resistance for the breathing muscles during inspiration. The average values of the inspiratory muscle strength of all measurements were lower for these probands than in probands of group B. The dynamic properties of the rib cage affect the strength of the breathing muscles.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Alžběta Černá 2.07 MB
Download Abstract in czech Bc. Alžběta Černá 97 kB
Download Abstract in english Bc. Alžběta Černá 97 kB
Download Supervisor's review Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 92 kB
Download Opponent's review Mgr. Marek Obešlo 90 kB
Download Defence's report Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB