velikost textu

Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina
Název v angličtině:
Sport as Local Cleavage: Case Study of Vysočina Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kacetlová
Vedoucí:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Oponent:
Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.
Id práce:
189625
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunální politika, obce, sport, štepení
Klíčová slova v angličtině:
local politics, municipalities, sport, cleavage
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina analyzuje, zda sport a témata se sportem spojená (financování sportu a jiná podpora, organizace sportovních událostí, provoz a budování sportovních zařízení, spolková činnost a další), dokáží štěpit společnost, respektive, zda dokáže být jedním ze štěpení na lokální úrovni v případě Kraje Vysočina a jakou intenzitu toto štěpení ve zkoumaných obcí má. Teoreticky je práce ukotvena v konceptu konfliktních linií S. Rokkana a S. M. Lipseta. Důraz je pak kladen na lokální úroveň politiky, české prostředí a štěpení spojená se sportem. Těmi se zabývají autoři jako S. Balík, V. Bubeníček, J. Čmejrek, J. Čopík, V. Hloušek a M. Kubálek. Analytická část práce je případovou studií, která zkoumá přítomnost štěpení, jeho intenzitu a postoje aktérů, a to prostřednictvím jednak polostrukturovaných rozhovorů s představiteli zkoumaných obcí, dále prostřednictvím zápisů ze zastupitelstev a rad obcí a v neposlední řadě také prostřednictvím novinových a internetových článků. Na základě šetření je zřejmé, že sport dokáže vyvolat konflikty a v některých případech opravdu dokáže významně rozštěpit společnost a může také vzniknout nový aktér lokální politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis Sport as Local Cleavages: Case Study of Vysočina Region analyses whether sport and sport related topics (sport financing and other support, organization of sports events, operation and building of sport facilities, association activities, etc.) are able to divide a society, or whether it can be one of the cleavages at the local level in the Vysočina Region and what intensity this cleavage could have in the examined municipalities. The theoretical part contains the concept of conflict lines of S. Rokkan and S. M. Lipset. The research put emphasis on the local level of politics, the Czech environment and the cleavage connected with a sport. Authors such as S.Balík, V. Bubeníček, J. Čmejrek, J. Čopík, V. Hloušek and M. Kubálek are dealing with these issues. The analytical part of the thesis is a case study that examines the presence of cleavage, its intensity and the approach of actors through both semi-structured interviews with representatives of selected municipalities, records of municipalities and as well through media news monitoring. Based on research it is obvious that sport could evoke and develop conflicts and, in some cases, can indeed significantly divide a society and establish a new local policy player.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kacetlová 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Kacetlová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kacetlová 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kacetlová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Václav Bubeníček, Ph.D. 783 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 152 kB