velikost textu

Kolokace základních barev v češtině a ruštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolokace základních barev v češtině a ruštině
Název v angličtině:
Collocations of colour terms in Czech and Russian
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Olga Privezentseva
Vedoucí:
PaedDr. Ilona Kořánová
Oponent:
RNDr. Milena Hnátková, CSc.
Id práce:
189606
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČNK|NKRJ|kolokace|lemma|frazém
Klíčová slova v angličtině:
ČNK|NKRJ|collocation|lemma|phrase
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá kolokacemi základních barev v češtině a ruštině. Práce je rozdělená do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je věnována vysvětlení základních lingvistických pojmů, potřebných pro vypracování praktické části. Jedná se o termíny z oblasti lexikologie, frazeologie a korpusové lingvistiky. Dále jsou představena kritéria vymezení základních barev pro oba jazyky na základě teorie B. Berlina a P. Kaye. Praktická část se zaměřuje na kontrastivní analýzu užití označení pro barvy v češtině a ruštině na základě hodnocení slovníkových materiálů a dat z Českého národního korpusu a Národního korpusu ruského jazyka. Klíčová slova: ČNK, NKRJ, kolokace, lemma, frazém
Abstract v angličtině:
Summary In this bachelor thesis we are examining collocations of basic colour terms in Czech and Russian. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on explaining the basic linguistics terms of lexicology, frazeology and corpus linguistics. It will then present the criteria for defining the basic colours terms in both languages based on Berlin and Kay’s theory. The practical part is focused on contrastive analysis of the basic colour terms using in Czech and Russian based on the evaluation of the dictionary materials and data was found in the Czech National Corpus and the National Corpus of Russian Language. Keywords: ČNK, NKRJ, collocation, lemma, phrase
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Olga Privezentseva 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Olga Privezentseva 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Olga Privezentseva 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ilona Kořánová 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milena Hnátková, CSc. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 154 kB