velikost textu

Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené
Název v angličtině:
Management and satisfaction of judges in the Czech Handball Federation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Uhlíř
Vedoucí:
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
189586
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řízení, házená, rozhodčí, spokojenost
Klíčová slova v angličtině:
leading, handball, referee. satisfaction
Abstrakt:
Abstrakt Název: Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené Cíle: Hlavní cílem této práce je znázornit aktuální struktury řízení rozhodčích v Českém svazu házené a zjistit spokojenost rozhodčích a řídících orgánů se stávajícím systémem. Metody: Za účelem splnění stanovených cílů jsou použity metody kvantitativního výzkumu, konkrétně elektronického dotazování rozhodčích. Dále pak kvalitativní výzkum, a to hloubkové interview člena Komise rozhodčích Českého svazu házené. Výsledky: Výsledky objevily drobné mezery jak ve spokojenosti, tak v systému řízení rozhodčích, které byly v závěru práce doplněny o doporučení ke zlepšení momentálního stavu. Klíčová slova: řízení, házená, rozhodčí, spokojenost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Leading and satisfaction of referees in Czech Handball Federation Objectives: The main aim of this thesis is to illustrate the current structure of referees’ management in the Czech Handball Federation and to determine the satisfaction of the referees and the governing bodies with the existing system. Methods: In order to meet the stated goals, quantitative research methods are used, namely electronic questioning of referees. Furthermore, qualitative research, including an in-depth interview of a member of the Referee Commission of the Czech Handball Federation. Results: The results showed small gaps in both satisfaction and refereeing system, which were supplemented by recommendations for improvement of the current situation at the last part of the thesis. Keywords: leading, handball, referee. satisfaction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Uhlíř 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Uhlíř 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Uhlíř 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB