velikost textu

Hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého a jeho využití v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého a jeho využití v mateřské škole
Název v angličtině:
Musical-pedagogical work of Emil Hradecký and its application in pre-school education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Petrusová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Milena Kmentová
Id práce:
189553
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klavírní miniatury, Emil Hradecký, hudební činnosti, modelová situace, mateřská škola, dítě předškolního věku
Klíčová slova v angličtině:
piano miniatures, Emil Hradecký, musical activities, model situation, kindergarten, preschool child
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá hudebně-pedagogickou tvorbou Emila Hradeckého. Teoretická část mapuje osobnost a hudební tvorbu Emila Hradeckého a stručně charakterizuje klavírní skladbu. Dále se práce zaměřuje na oblast hudebního vývoje předškolního dítěte, popisuje hudební činnosti a objasňuje hudebně-výchovný proces z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část vychází z dotazníkového šetření učitelek mateřských škol, jehož hlavním cílem je zjistit, v jaké míře využívají učitelé hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého ve své pedagogické práci. Dílčími cíli je zmapovat subjektivní postoje učitelek mateřských škol k zařazování hudebních činností do praxe a dále zjistit, jaké konkrétní hudební materiály učitelky od E. Hradeckého znají a s kterými v mateřské škole nejraději pracují. Na základě vyhodnocení výzkumu je druhým hlavním cílem diplomové práce vytvořit návrh modelových situací, ve kterých budou prakticky využity klavírní miniatury Emila Hradeckého v hudebních a dalších esteticko-výchovných činnostech v mateřské škole. Klíčová slova klavírní miniatury, Emil Hradecký, hudební činnosti, modelová situace, mateřská škola, dítě předškolního věku
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with musical-pedagogical work of Emil Hradecký. The theoretical part is focused on the personality and music creation of Emil Hradecký and briefly characterizes the piano composition. Furthermore, the work focuses on the issues of musical development of a preschool child, describes musical activities and explains the musical-educational process from the Framework Educational Programme for Preschool Education, MŠMT ČR. The practical part is based on a questionnaire survey of kindergarten teachers, whose main aim is to find out the teachers´ use of the music-pedagogical work of Emil Hradecký in their pedagogical work. The partial goals map the subjective attitudes of kindergarten teachers to the inclusion of musical activities in practice and find out which specific music materials from E. Hradecky these teachers know and how they prefer to work with them. The next aim of the thesis is to design the model situations in which the piano miniatures of Emil Hradecký are used in kindergarten in musical and other aesthetic-educational activities. Key Words piano miniatures, Emil Hradecký, musical activities, model situation, kindergarten, preschool child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Petrusová 7.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Petrusová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Petrusová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Kmentová 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB