velikost textu

Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb a Uber (2. část SZZk z oboru FP)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb a Uber (2. část SZZk z oboru FP)
Název v angličtině:
Selected Aspects of Sharing Economy with emphasis on Airbnb and Uber
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jaroslava Ježková
Vedoucí:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Oponent:
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Id práce:
189508
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sdílená ekonomika, Airbnb, Uber
Klíčová slova v angličtině:
sharing economy, Airbnb, Uber
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem sdílené ekonomiky, přičemž se zaměřuje zejména na dva její zástupce, a to Airbnb a Uber. Mým cílem byla rešerše současného stavu včetně existující či chybějící regulace sdílené ekonomiky a zmapování tendencí, jejichž snahou je regulace služeb poskytovaných v rámci sdílené ekonomiky, potažmo regulace přehlednější než dosavadní. Zároveň jsem chtěla i popsat fungování obou služeb a přiblížit systém jejich užívání. Snažila jsem se o osvětlení toho, proč jsou vlastně nové služby typu Uber a Airbnb tak kontroverzní. Ukazuje se, že aktuálně platná legislativa v mnoha odvětvích nereflektuje možnost vstupu sdílené ekonomiky na trh. Uchopení sdílené ekonomiky ze strany státu a její ne/regulace se tak stává tématem čím dál více aktuálním. Názory politiků na to, jak by taková regulace měla vypadat, se různí. V čem se většinou shodují, je proklamace toho, že rozhodně nemají v úmyslu sdílenou ekonomiku potlačovat, nýbrž jasně stanovit pravidla a meze. Rozmach digitálních technologií a s tím spojeným rozšířením služeb sdílené ekonomiky v mnoha oborech nemohli zákonodárci před několika desetiletími předpovídat. Předpisy jsou mnohdy velmi restriktivní vůči tradičním poskytovatelům služeb, jako například vůči provozovatelům taxislužeb, ač dnešní společenská a technologická situace takovou regulaci již nevyžaduje, protože moderní technologie s sebou přinesly zvýšenou transparentnost společenských vztahů. Podle příkladu ostatních evropských, zejména pobaltských, států by měl mít správce daně přístup k datům, jež mají platformy o transakcích mezi poskytovateli a uživateli služeb. Doporučení vyplývající z analýzy, kterou se nechala zpracovat vláda, nejsou definitivním stanoviskem, jež vláda k možné regulaci zastává. Představují ovšem základ pro možnost regulatorního řešení služeb sdílené ekonomiky.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with a subject of collaboration economy and it aims at two of its representatives in particular, Airbnb and Uber. My focus targets at current status in terms of established or missing regulation and mapping of up to date trends for regulation to be developed or to be improved in contrast to what has already set. Simultaneously, there is described its functional system and familiarization with them for a potential user. At least but not last, one of the goals is to clarify why new representatives as Uber or Airbnb might be spotted controversial. It is observed that current legal status of collaborative economy does not reflect its ability to share a global market and its potential regulation from government point of view has become likely. However, politician opinions on how this regulation should look like vary. Nevertheless what may be found identical in those opinions is that there is no will collaborative economy to be repressed however, rules and limits should be clearly stated. Expansion of digital technologies and its relation to collaborative economy growth was hardly predictable. For traditional services, for instance, taxi drivers, rules and limits are very restrictive regardless modern social and technological situation does not require such a strict limits since modern technologies have brought increased transparency of social relationships. Following other European countries, Baltic States in particular, tax administrator should have an access to transaction databases between of such subjects. Recommendations resulting from an analysis released by government are not considered as a final statement however, they represent basis for possible upcoming regulation of collaborative economy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Ježková 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Ježková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Ježková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 154 kB