velikost textu

Kolektivizace českého venkova v literatuře 50. a 60.let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivizace českého venkova v literatuře 50. a 60.let
Název v angličtině:
Collectivization of Czech countryside in Literature of 1950s and 1960s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žaneta Svobodová
Vedoucí:
Mgr. Ina Píšová
Oponent:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Id práce:
189501
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolektivizace, socialistický realismus, budovatelský román, prózy budovatelské deziluze, Ivan Kříž, Eva Kantůrková, Jan Procházka, Jan Kozák, Mojmír Klánský, Bohumil Říha,Pavel Bojar, Josef Věromír Pleva, Václav Řezáč, Jan Trefulka, Venkovský román
Klíčová slova v angličtině:
collectivization, socialist realism, building novel, novels of dissilusionment, Ivan Kříž, Eva Kantůrková, Jan Procházka, Jan Kozák, Mojmír Klánský, Bohumil Říha,Pavel Bojar, Josef Věromír Pleva, Václav Řezáč, Jan Trefulka, countryside novel
Abstrakt:
ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá literární reflexí kolektivizace českého venkova ve vybraných titulech budovatelského románu padesátých let a v tzv. prózách budovatelské deziluze z let šedesátých. Konkrétně se jedná o tituly Bitva V. Řezáče, Dvě Jara B. Říhy, Horké dny P. Bojara a Jediná cesta J. V. Plevy z padesátých let, z šedesátých let potom o romány a novely Velká samota I. Kříže, Zelené obzory J. Procházky, Pršelo jim štěstí J. Trefulky, ...silná ruka J. Kozáka, Smuteční slavnost E. Kantůrkové a Vyhnanství M. Klánského. Práce zkoumá, jak se téma kolektivizace českého venkova v těchto prózách proměňuje a liší, jak se mění jeho literární reflexe v rámci kategorie postav, v jakých kontextech i s jakým ideologickým nábojem a konotacemi je spojováno. Sledována je proměna pohledu na JZD, jeho fungování a každodenní problémy, pozornost je též věnována proměně venkovského prostoru, která je s kolektivizací spjatá.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Diploma thesis deals with the literary reflection of collectivization of Czech countryside in selected literary works of the building novel written in the 1950s and in the novels of disillusionment written in the 1960s. Specifically, we choose these novels from the 1950s: Bitva by V. Rezac, Dve Jara by B. Riha, Horke dny by P. Bojar and Jedina cesta by J. V. Pleva. From the 1960s are the novels: Velka samota by I. Kriz, Zelene obzory by J. Prochazka, Prselo jim stesti by J. Trefulka, ...silna ruka by J. Kozak, Smutecni slavnost by E. Kanturkova a Vyhnanstvi by M. Klansky. The thesis examines how the theme of collectivization of the Czech countryside changes in these novels and how it changes its literary reflection within the category of characters, with what situations and motives it is associated with. The study also focuses on the transformation of the view of the countryside in this novels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Svobodová 640 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Svobodová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Svobodová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ina Píšová 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB