velikost textu

Trestní řízení proti právnickým osobám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní řízení proti právnickým osobám
Název v angličtině:
Criminal proceedings against legal entities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denis Miklóš
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
189448
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní řízení proti právnickým osobám, Právnická osoba, Trestní právo procesní
Klíčová slova v angličtině:
Criminal proceedings against legal entities, Legal entity, Criminal procedure
Abstrakt:
Abstrakt Trestní řízení proti právnickým osobám Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který od nabytí účinnosti dne 1. 1. 2012 prošel mnohými změnami a neustále se vyvíjí, neboť trestní odpovědnost právnických osob je v právním řádu České republiky ještě pořád relativní novinkou a jedná se tak o aktuální téma. Zákon byl již před nabytím účinnosti podroben kritice, která je v některých případech aktuální i dnes. Současně s vývojem a změnami samotného zákona se vyvíjí i názory odborné veřejnosti a odborná literatura, která na tyto změny reaguje, avšak v některých otázkách ještě stále čeká na relevantní judikaturu vyšších soudů. Práce se dělí na tři části. V první kapitole se věnuje obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob a jejímu vývoji v České republice. V této části se nachází také krátké shrnutí vývoje slovenské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, která byla ovlivněna a inspirována českou právní úpravou, a je tak zajímavé sledovat i do budoucna jejich vzájemný vývoj. Ve druhé kapitole se diplomová práce věnuje důvodům rozdílné právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zejména pak povaze právnických osob jako takových vyplývající z jejich chápání právem soukromým, a dále také jejímu vzájemnému vztahu s právní úpravou správního trestání. Třetí kapitola pak navazuje na kapitolu druhou, když rozebírá jednotlivá ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a poukazuje na odlišnosti ve vztahu k úpravě trestního řízení vedeného proti osobám fyzickým. V této kapitole se práce blíže zaměřuje také na některé mezery právní úpravy kritizované odbornou veřejností a jejich možného budoucího judikaturního vývoje. Závěr práce obsahuje shrnutí problémových míst právní úpravy, zhodnocení jejího dosavadního vývoje a také několik úvah ohledně možného a vhodného budoucího vývoje a novelizace zákona.
Abstract v angličtině:
Abstract Criminal proceedings against legal entities This diploma thesis focuses on procedural provisions of Act No. 418/2011 Coll., On Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings against them, which has undergone many changes since the 1st January 2012 and is constantly evolving since the criminal liability of legal persons is in the legal order of the Czech Republic still a relatively novelty and therefore a current topic. The Act has been subject to criticism prior to its entry into force, which in some aspects is still up to date even today. Simultaneously with the development and changes of the law itself, the opinions of the professional public and professional literature are developing, which responds to these changes, but on some issues, it still awaits the relevant case law of higher courts. The work is divided into three parts. The first chapter deals with general issues of criminal liability of legal persons and their development in the Czech Republic. This part contains also a brief summary of the development of the Slovak regulation of the criminal liability of legal persons, which has been influenced and inspired by the Czech legislation, and it is interesting to see their mutual development in the future as well. In the second chapter, the diploma thesis deals with reasons of different legal regulation of criminal liability of legal entities and proceedings against them. In particular, the nature of legal entities as such which arises from their understanding by the civil law, and also its relation to the legal regulation of administrative punishment. The third chapter builds on the second chapter when it discusses the individual provisions of the Criminal Liability Act of the legal entities and points out the differences in the treatment of criminal proceedings against individuals. This chapter also focuses on some legal gaps criticized by the professional public and their possible future case law. The conclusion of the thesis contains a summary of the problem areas of the legal regulation, evaluation of its current development and also some considerations regarding the possible and suitable future development and amendment of the law. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denis Miklóš 897 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denis Miklóš 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denis Miklóš 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB