velikost textu

Does Daylight Saving Time Save Energy? Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Does Daylight Saving Time Save Energy? Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Šetří letní čas energii? Důkaz z České republiky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Častorálová
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Havránková
Oponent:
Mgr. Vědunka Kopečná
Id práce:
189398
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
letní čas, denní světlo, úspory energií, úspory elektřiny
Klíčová slova v angličtině:
summer time, daylight saving time, energy savings, electricity savings
Abstrakt:
A b s tra k t Střídání zimního a letního casu za účelem úspor energií bylo v posledních letech podnětem diskuze Evropskeho parlamentu, členskúch států i obyvatel samotných. K urcení efektu letního casu vyuZívame metodu difference-in-differences na hodi- novúch datech o spotrebúch elektriny mezi lety 2006 a 2017. Vúsledek prace ukazuje, ze letní cas snizuje celkovou spotrebu elektriny v Ceske republice o 0.35 %. Navíc, pri zkoumaní residentní spotreby elektriny jsme dospeli k zúveru, ze letní cas vede k 1% usporúm z rezidentní spotreby elektriny. Celkove pozorujeme efekt úspor díky letnímu casu více behem vecerních hodin, naopak behem ranních hodin vede letnú cas k narustu spotreby elektriny, ale z hlediska vúznamonosti je efekt letnúho casu na rannú hodiny zanedbatelný Uspora elektriny v sektoru domacnostú se pohybuje kolem 65 % celkovúch úspor elektriny v dusledku letnúho casu. 1
Abstract v angličtině:
A b s tra c t T h e recent discussion of th e European P a rliam ent, m em ber states, and citizens triggered th e question w hether there is s till a need fo r bi-annual clock sh iftin g from th e perspective of energy savings. E m ployin g th e difference-in-differences m ethod on h o u rly da ta on e le c tric ity consum ption between 2006 and 2017, th e stu d y con­ cludes th a t d a ylig h t saving tim e p o licy reduces aggregate e le c tric ity consum ption b y 0.35 % in th e Czech R epublic. M oreover, d a ylig h t saving tim e leads to 1% savings on dom estic residential e le c tric ity consum ption. O vera ll, d a ylig h t saving tim e increases e le ctricity consum ption in th e m orn ing , b u t decreases e le ctricity consum ption in the evening by greater am ount. We have estim ated th a t more th a n 65 % of to ta l e le c tric ity savings a ttrib u ta b le to d a ylig h t saving tim e arose fro m effect of th e d a y lig h t saving tim e on residential e le c tric ity consum ption. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Častorálová 7.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Častorálová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Častorálová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Havránková 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vědunka Kopečná 521 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB