velikost textu

LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance
Název v angličtině:
LC-HRMS analysis of selected antihypertensive drugs in biological material for compliance assessment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Tláskalová
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martin Mžik
Id práce:
189387
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
LC-HRMS, antihypertenziva
Klíčová slova v angličtině:
LC-HRMS, antihypertensive drugs
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Anna Tláskalová Konzultant: Mgr. Martin Mžik Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance Arteriální hypertenzí trpí ve věku 25 – 64 let kolem 40 % české populace. I když je v současné době k dispozici řada účinných antihypertenziv, optimálního krevního tlaku je při léčbě dosaženo pouze u 30 % pacientů, což je způsobeno především špatnou adherencí pacientů k léčbě, kteří své léky užívají nesprávně nebo vůbec. Adherence pacienta k léčbě, stejně jako farmakokinetika, představuje nejvýznamnější zdroj variability v odpovědi na léčbu a významně ovlivňuje její výsledek. Monitorování plazmatických hladin antihypertenziv je jedním z nástrojů moderní medicíny, který umožňuje jak efektivní kontrolu špatně kompenzovaných pacientů, tak úpravu dávkovacího schématu. Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací extrakční metody pro vybraná antihypertenziva (amilorid, amlodipin, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, indapamid, metoprolol, moxonidin, nebivolol, nitrendipin, rilmenidin, urapidil) a následnou validací celé analytické metody pro potřeby posouzení compliance pacientů a pro ověření správnosti předepsaného dávkování na základě stanovení koncentrace antihypertenziv v séru s využitím UHPLC-HRMS. Nejvhodnější extrakční metodou byla extrakce z kapaliny do kapaliny pomocí ethylacetátu, u které bylo dosaženo optimální výtěžnosti a opakovatelnosti. Následná validace analytické metody byla provedena podle směrnice Evropské lékové agentury (EMA). Všechny hodnocené validační parametry splnily požadovaná kritéria a metoda byla úspěšně zavedena do praxe. Během 12 měsíců bylo vyšetřeno 92 pacientů (někteří i opakovaně) a celkem byla stanovena hladina u 173 antihypertenziv (nejčastěji amlodipin, bisoprolol a indapamid). Z celkového počtu 92 pacientů bylo 17,4 % non-adherentních. 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Anna Tláskalová Supervisor – specialist: Mgr. Martin Mžik Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: LC-HRMS analysis of selected antihypertensive drugs in biological material for compliance assessment About 40 % of Czech population between the ages of 25 and 64 suffer from arterial hypertension. Although an array of effective antihypertensives is available nowadays, optimal blood pressure during treatment is reached by mere 30 % of the patients. This is mainly due to the patients’ poor adherence to the treatment, who use their medicaments incorrectly or not at all. The adherence of a patient to the treatment, as well as pharmacokinetics, represent the most significant source of variability of the answer to the treatment and notably influences its outcome. The monitoring of plasmatic levels of antihypertensives is one of the methods of modern medicine which enables both an effective supervision of the incorrectly compensated patients, and the adjustment of dosage scheme. This diploma thesis focuses on development and optimisation of extraction procedures for selected antihypertensives (amiloride, amlodipine, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, indapamide, metoprolol, moxonidine, nebivolol, nitrendipine, rilmenidine, urapidil). The method, subsequently validated in accordance with the Guidelines of European Medicines Agency (EMA), was used for determination of concentrations of antihypertensives in a serum by UHPLC-HRMS, asessment of compliance of patients and verification of correctness of the prescribed dosage. The most suitable extraction method was the liquid-liquid extraction using ethyl acetate, where an optimal yield and repeatability were accomplished. All validation parameters met the required criteria, and the method was successfully put into practice. Within 12 months, 92 patients were examined (some even repeatedly) and the levels of a total of 173 samples were determined (mostly amplodipine, bisoprolol, and indapamide). Out of the total 92 patients, 17, 4 % were non-adherent. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Tláskalová 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Tláskalová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Tláskalová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 154 kB