velikost textu

Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.
Název v angličtině:
Cytotoxic and cholinesterase inhibitory activity of extracts from selected species of the Centaurea L. genus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Faschingbauer
Vedoucí:
PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Id práce:
189367
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytotoxicita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, indolové alkaloidy, Centaurea L.
Klíčová slova v angličtině:
cytotoxicity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, indole alkaloids, Centaurea L.
Abstrakt:
Abstrakt Faschingbauer J.: Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2019. V rámci screeningu biologicky aktivních sekundárních metabolitů rostlin, prováděné na katedře farmaceutické botaniky FAF UK, byly zkoumány vybrané taxony rodu Centaurea (Asteraceae). Tato studie se zabývá základním fytochemickým výzkumem extraktů připravených z nažek druhů Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea pseudophrygia, Centuarea stoebe, Centaurea solstitialis a Centaurea benedicta. Pro objasnění jednotlivých skupin sekundárních metabolitů byly připravené extrakty podrobené důkazovým reakcím na TLC a MS analýze (EI, ESI). Ethyl-acetátové i sumární ethanolové extrakty byly zkoumány na potenciální inhibiční aktivitu vůči lidské erytrocytární acetylcholinesterase (AChE) a plazmové butyrylcholinesterase (BChE) a cytotoxictě vůči vybraným 9 nádorovým liniím. Zajímavou cholinesterasovou aktivitu vykazoval ethyl- acetátový extrakt C. cyanus, který selektivně inhiboval BChE (IC50 BChE = 22,62 ± 3,62 µg/ml; IC50 AChE = 221,50 ± 44,56 µg/ml). Ostatní ethyl-acetátové a ethanolové extrakty dalších vybraných druhů rodu Centaurea byly vůči cholinesterasám nekativní (IC50 > 100 µg/ml). Na základě výsledků, se jako perspektivní pro další studium jeví sekundární metabolity Centaurea cyanus. U izolovaných látek arktiinu a matairesinosidu byla měřena inhibiční aktivita proti POP, kde byly použity jako standary fyzostigmin, bajkalin a Z-pro-prolinal. Ani jedna z látek však nevykazovala aktivitu proti POP. V rámci této diplomové práce byly izolovány látky arktiin a matairesinosid, které se v této diplomové práci jevily jako neaktivní vůči vybraným biologickým testům (inhibice AChE, BChE, POP a cytotoxicitě). Byly však také připraveny jejich aglykony arktigenin a matairesinol, které podle literatury vykazují velice zajímavé cytotoxické účinky. Cytotoxická aktivita ethyl-acetátových extraktů byla zkoumána v koncentracích 50 µg/ml vůči nádorovým liniím Jurkat, MOLT-4 , A549, HT-29, PANC-1 , A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2 a jako kontrolní linie byly použity nenádorové buňky MRC-5. Doxorubicin (1 µM) byl použit jako pozitivní standard. Cytotoxická aktivita extraktů byla vyjádřena jako buněčná viabilita po jejich 48 hodinovém působením a hodnoty byly vyjádřeny v procentech vztažených ke kontrole (100%). Alkaloidní extrakt C. cyanus vykazoval nejlepší cytotoxickou aktivitu, byl účinný vůči MOLT-4 (16 ± 7% viabilita). Nicméně, v porovnání se standardem doxorubicinem, cytotoxická aktivita ethyl-acetátových extraktů vůči vybraným nádorovým liniím je nízká.
Abstract v angličtině:
Abstract Faschingbauer J.: Cytotoxic and cholinesterase inhibitory activity of extracts from selected species of the Centaurea L. genus. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, Hradec Králové, 2019. During the screening of biologically active secondary metabolites of plants carried out at the Department of Pharmaceutical Botany FAF UK, selected taxa of the genus Centaurea (Asteraceae) were investigated. This study is focused on a basic phytohemical research of extracts prepared from Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea pseudophrygia, Centuarea stoebe, Centaurea solstitialis a Centaurea benedicta. Extracts were prepared for evidence of the proof reactions of TLC and MS analysis (EI, ESI) to clarify a potential presence of alkaloids. EtOAc and ethanol extracts were evaluated for potential inhibitory activity against human erythrocyte acetylcholinesterase (AChE) and plasma butyrylcholinesterase (BChE) and cytotoxicity against selected 9 tumor lines. C. cyanus alkaloid extract had interesting cholinesterase activity which selectively inhibited BChE (IC50 BChE = 22.62 ± 3.62 μg / ml, IC50 AChE = 221.50 ± 44.56 g / ml). Other EtOAc extracts of selected Centaurea species were considered inactive (IC50 > 100 μg/ml). Summary ethanol extracts were inactive against ChE inhibition aktivity. Based on obtained results, alkaloidal extract of Centaurea cyanus seems to be interesting for further investigation. Isolated arctiin and matairesinosid were measured for inhibition activity against POP. Standars were fyzostigmin, bajkalin and Z-pro-prolinal. However, none of the substances showed activity against POP. Within this diploma thesis, pure compounds arctiin and matairesinoside were isolated, both compounds in biological tests focused on inhibition AChE, BChE, and POP were considered inactive. However, their aglycons arctigenin and matairesinol were also prepared, which according to the literature possess very interesting cytotoxic effects. The cytotoxic activity of EtOAc extracts was evaluated at screening concentrations of 50 μg / ml against the tumor lines Jurkat, MOLT-4, A549, HT-29, PANC-1, A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2 and MRC-5 non-tumor lines wasused as a control lines. Doxorubicin (1 μM) was used as a positive standard. The cytotoxic activity of the extracts was expressed as cell viability after 48 hours and the values were expressed as percentages relative to the control (100%). The C. cyanus alkaloid extract had the best cytotoxic activity and was slightly effective against MOLT- 4 (16 ± 7% viability). However, the cytotoxic activity of EtOAc extracts were low against the selected tumor lines in comparison compared to the standard doxorubicin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Faschingbauer 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Faschingbauer 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Faschingbauer 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 215 kB