velikost textu

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v In Motion Academy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v In Motion Academy
Název v angličtině:
Marketing research of customers satisfaction in In Motion Academy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslav Hrubeš
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Michal Holánek
Id práce:
189360
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
služby, sportovní služby, kvalita služeb, spokojenost zákazníka
Klíčová slova v angličtině:
services, sports services, service quality, customer satisfaction
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v In Motion Academy Cíle: Cílem mé bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost zákazníku v In Motion Academy. Výzkum se bude soustředit na veškeré služby, které jsou v zařízení dostupné, bude možnost doporučení na zlepšení přímo od zákazníků a také bude zahrnovat veškeré další aspekty spojené se spokojeností zákazníků, např. doprava, zázemí, apod. Metody: Pro zjištění spokojenosti zákazníků byl proveden kvantitativní výzkum formou elektronického dotazování. Dotazník byl vytvořen s pomocí vedení In Motion Academy a byl rozesílán prostřednictvím zákaznické e-mailové databáze. Pro co nejdůkladnější výzkum spokojenosti zákazníků s jednotlivými službami, je i samotný dotazník velice rozsáhlý. Výsledky: Z výsledků je patrné, že jsou zákazníci In Motion Academy velice spokojeni. Přesto byly při výzkumu zjištěny určité nedostatky u jednotlivých služeb. Stížnosti respondentů se nejčastěji týkaly přeplněnosti jednotlivých tréninků nebo na nedostatečnou důslednost některých trenérů. Mimo samotné služby bylo hodně připomínek na samotné zázemí haly. Obzvláště potom na nedostatek místa na sezení pro rodiče nebo nedostatečnost šaten a sociálních zařízení. Na základě výsledků výzkumu byla pro jednotlivé služby sestavena doporučení na zlepšení nebo optimalizaci. Doporučení se týkají převážně zlepšení kvality jednotlivých služeb a celkového zázemí In Motion Academy. Klíčová slova: služby, sportovní služby, kvalita služeb, spokojenost zákazníka
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing research of customers satisfaction in In Motion Academy Objectives: The goal of my bachelor thesis is to find out customer satisfaction through marketing research in In Motion Academy. Research will focus on all available services in the facility, customers can make suggestions to improvement and also all the other aspects of the customer satisfaction will be included, for example transportation, facility environment etc. Methods: To determine customer satisfaction, quantitative research was conducted through electronic queries. Questionnaire was created with cooperation with management of the In Motion Academy and was distributed through customers e-mail database. The questionnaire is very comprehensive because of substantial research of individual services. Results: The results show that In Motion Academy customers are very satisfied. Regardless, the research revealed some shortcomings in individual services. Respondents' complains was most often concentrated on overcrowding of individual trainings or the lack of consistency of some trainers. In addition to service itself, there were many comments on the halls background. Especially the missing of seating space for parents or the lack of changing rooms and sanitary facilities. Based on the results of the research, recommendations for improvement or optimization were developed for each service. The recommendations mainly concern improving the quality of individual services and the overall background of the In Motion Academy. Keywords: services, sports services, service quality, customer satisfaction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslav Hrubeš 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Jaroslav Hrubeš 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslav Hrubeš 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslav Hrubeš 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Holánek 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 152 kB