velikost textu

Využití Montessori pedagogické metody na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Montessori pedagogické metody na základní škole
Název v angličtině:
Use of Montessori Teaching Method in Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Olšanská
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
189285
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Montessori pedagogika, Montessori metoda, individualizované učení, samostatná práce, kosmická výchova, sociální rozvoj žáků, projekty ve škole, projektové vyučování, vaření ve škole
Klíčová slova v angličtině:
Montessori method of education, individualized teaching, individual work, cosmic education, social behaviour, social development, project, project at school, cooking with kids in school
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na využití metody Marie Montessori na druhém stupni veřejné základní školy. V první části jsou vysvětleny principy Montessori vzdělávání a výchovy, včetně uvedení vhodných didaktických doporučení. V další kapitole jsou uvedeny možnosti projektového vyučování a deskripce projektu vaření, který je předmětem průzkumu. Cílem práce bylo zjistit, jaké změny žáci vnímají po absolvování ročního projektu vaření. Výsledky ukázaly, že se žáci naučili jak vařit, pracovat v týmu a jak řešit konflikty. Začali jíst více zeleniny. Vaření je bavilo. V budoucnu chtějí žáci mít volbu v tom, zda, a jak se projektu budou účastnit.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the use of the Marie Montessori method at the second stage of the primary school. The first part explains the principles of Montessori education and training, including the introduction of appropriate didactic recommendations. There are mentioned possibilities of project teaching and description of the cooking project that is the subject of the research. The aim of this work was to find out what changes pupils perceive after completing the annual cooking project. The results showed that pupils learned how to cook, work in a team and how to resolve conflicts. They started eating more vegetables. Cooking is fun. In the future, pupils want to choose whether or not to participate in the project.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Olšanská 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Olšanská 293 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Olšanská 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 152 kB