velikost textu

Ježíšovo vyčištění jeruzalémského Chrámu: historičnost a teologické akcenty v jednotlivých evangeliích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ježíšovo vyčištění jeruzalémského Chrámu: historičnost a teologické akcenty v jednotlivých evangeliích
Název v angličtině:
Jesus' Purification of the Jerusalem Temple: Historicity and Theological Accents in Gospels
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D.
Vedoucí:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Oponent:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Id práce:
189280
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ježíš z Nazareta, Jeruzalémský chrám, evangelium, historicita, vyčištění Chrámu
Klíčová slova v angličtině:
Jesus of Nazareth, Jerusalem Temple, Gospel, Historicity, Cleansing of the Temple
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Ježíšovo vyčištění jeruzalémského Chrámu: historičnost a teologické akcenty v jednotlivých evangeliích“ se zabývá událostí, kterou popisují všechna čtyři kanonická evangelia. Práce popisuje vzhled jeruzalémského Chrámu v Ježíšově době a vybrané aspekty jeho spirituální, politické, ekonomické a sociologické role v životě Židovského obyvatelstva Palestiny v 1. století po Kr. Autor si všímá vybraných negativních okolností, které mohli Ježíše z Nazareta vést k tomu, že vstoupil do jeruzalémského Chrámu s úmyslem narušit zaběhnuté pořádky a vrátit tak Chrám k jeho původnímu účelu. Autor věnuje velkou pozornost důkazům pro potvrzení teorie, že k „události“ v Chrámu došlo dvakrát. Jednou na počátku Ježíšova veřejného působení (popsáno v evangeliu podle Jana) a jednou na jeho konci (popsáno u synoptiků). Dále autor věnuje pozornost argumentům na podporu historicity popsaných událostí. Klíčová slova Ježíš z Nazareta, Jeruzalémský chrám, evangelium, historicita, vyčištění Chrámu
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis "Jesus Cleansing the Jerusalem Temple: History and Theological Accents in Individual Gospels" deals with the event described by all four canonical Gospels. The paper describes the appearance of the Jerusalem Temple in Jesus' time and selected aspects of its spiritual, political, economic and sociological role in the life of the Jewish population of Palestine in the 1st century AD. The author notices the selected negative circumstances that could have led Jesus of Nazareth to enter the Jerusalem temple with the intention of disrupting the order and returning the Temple to its original purpose. The author pays great attention to evidence to confirm the theory that the "event" in the Temple occurred twice. One at the beginning of Jesus' public activity (described in the Gospel according to John) and once at the end (described in synoptics). Further, the author pays attention to the arguments in support of the historicity of the described events. Keywords Jesus of Nazareth, Jerusalem Temple, Gospel, Historicity, Cleansing of the Temple
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 154 kB