velikost textu

Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele
Název v angličtině:
Communication mix - it significance for informing and winning the consumer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Palátová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
189276
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marketingová komunikace, propagace, reklama, marketingový výzkum, rozhovor, online, sociální sítě.
Klíčová slova v angličtině:
Marketing communication, promotion, advertisement, marketing research, interview, online, social networks.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Komunikační mix – jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele Cíle: Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současnou marketingovou komunikaci sportovního studia JOYfit, a to jak z pohledu zákazníků, tak i vedení studia. Na základě získaných výsledků pak budou vytvořeny návrhy a doporučení pro zlepšení marketingové komunikace studia, které by společnosti měly pomoci získat větší počet zákazníků. Metody: V této práci je pro zjištění současné marketingové komunikace nejdříve provedena analýza sekundárních dat a poté je použita metoda kvalitativního výzkumu pomocí hloubkových rozhovorů. Marketingová komunikace je nejprve zkoumána z pohledu managementu společnosti, poté z pohledu zákazníků. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno několik nedostatků, které má sportovní studio JOYfit ve své komunikaci s klienty. Jsou sestavena možná doporučení a návrhy, díky kterým by došlo ke zlepšení marketingové komunikace. Návrh bude předložen vedení studia. Klíčová slova: Marketingová komunikace, propagace, reklama, marketingový výzkum, rozhovor, online, sociální sítě.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Communication Mix – Its Importance to Informing and Persuading Consumer Objectives: The objective of the thesis is to analyze and evaluate the current marketing communication of JOYfit sports studio from the viewpoint of both consumers and management of the studio. On the basis of gathered results create suggestions and recommendations for improving marketing communication studio, which should help the company to get more customers. Methods: In the thesis is, for finding out the current marketing communication, conducted an analysis of secondary data and after the method of qualitative research using in-depth interviews was used. Marketing communication is firstly examined from the viewpoint of management of the company than from the viewpoint of the customers. Results: On the basis of conducted interviews a few shortcomings which the JOYfit sports studio has in its communication with the clients were found out. Possible recommendations and suggestions, which would lead to improvement of the marketing communication, were created. Suggestions will be presented to the management of the studio. Key words: Marketing communication, promotion, advertisement, marketing research, interview, online, social networks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Palátová 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Karolína Palátová 938 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Palátová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Palátová 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 152 kB