velikost textu

Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Název v angličtině:
International and European aspects of protection of industrial property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Píza
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
189272
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Průmyslové vlastnictví, mezinárodní právo, právní ochrana
Klíčová slova v angličtině:
Industrial property, International law, legal protection
Abstrakt:
Abstrakt Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací působících v dané oblasti z pohledu geografického rozsahu této práce. Významnou část pak představuje kapitola věnující se jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví a jejich ochraně, a to jak z pohledu mezinárodních smluv v gesci WIPO, tak i z pohledu Dohody TRIPS a evropské právní úpravy. V závěrečných kapitolách je přiblížena problematika fenoménu bilateralismu, jež postupně nabývá na významu v důsledku neakceschopnosti WIPO a WTO, a v neposlední řadě je vysvětleno postavení a aplikace mezinárodních smluv, jež dokresluje jejich význam. Široké pojetí této práce dovoluje nabídnout ucelený pohled na problematiku průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni, a to včetně poskytnutí geneze, souvislostí, analýzy jednotlivých předmětů i vyzdvihnutí palčivých témat a možného dalšího vývoje právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Resumé The field of legal protection of industrial property has gone through a turbulent period since the end of the 19th century, as it has had to react, not only to the fast development of international trade but also to the increasing importance of research and technological progress. This requested creation of international systems of protection for individual subjects of industrial property, as well as the conclusion of many multilateral international treaties, which aim to ensure minimal standards of protection and unify fundamental principles and substantive and procedural rules, has significantly helped to simplify the position of applicants seeking protection in more countries, as well as those responsible for overseeing these rights. This thesis aims to provide a complex view of the field of industrial property rights and their protection, which will also be reflected in the individual breakdown of the chapters. After the introductory explanation of the industrial property concept and the clarification of the importance of its legal regulation, an analysis of the historical context and development leading to the gradual internationalization of the field, follows. In the remaining chapters space has been reserved for the most important international treaties, whose complexly have regulated the field of industrial property protection. These treaties are the Paris Convention and the TRIPS Agreement. In this context the importance of the role of WIPO, WTO and EU as fundamental organizations active in this field from the geographical focus of this thesis is further explained. A very significant part of this thesis is presented by a chapter on individual subjects of industrial property and their protection from the perspective of international treaties, administered by WIPO, of the TRIPS Agreements, as well as from the perspective of the European legal regulation. The final chapters focus on the issue of the bilateralism phenomenon, which is increasing, thanks to the lack of action by WIPO and WTO, and finally the explanation of the position and application of the international treaties which underline their role. The broad conception of this thesis offers a consolidated view of the issue of industrial property in an international context, including provision of its genesis, context, analysis of individual subjects of protection, as well emphasising the burning issues and possible future development of the legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Píza 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Píza 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Píza 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB