velikost textu

Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole
Název v angličtině:
Musical activities in the bilingual kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Pouzarová
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Id práce:
189221
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební činnosti, bilingvismus, komunikace dětí předškolního věku, řeč, jazyk, bilingvní mateřská škola, akční výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Musical activities, bilingualism, communication of the pre-school children, speech, language, bilingual kindergarten, active research
Abstrakt:
ANOTACE Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou hudebních činností v bilingvní mateřské škole, přičemž důraz je kladen na oblast pěveckých hudebních činností. Je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje jednotlivým složkám hudebních činností, jejich úloze při osvojování si jazyka, řeči a komunikace, a především porovnává rozdíly mezi německými a českými dětskými písněmi. Následně navazuje postavením jazyka a komunikace u dětí předškolního věku a pojetím bilingvismu a multilingvismu ve formě doporučení pro komunikaci dítěte s dospělým. Do teoretické části je i stručně zařazena kapitola o současné legislativě, terminologii a organizacích zabývajících se touto problematikou. Praktický výzkum popisuje cíle, metody, konkrétní mateřskou školu, průběh a výsledky akčního výzkumu zaměřeného na realizaci hudebních činností. Práce si stanovuje hned několik cílů. Zjišťuje, jaké hudební činnosti jsou pro děti v bilingvní mateřské škole vhodné a jak děti do těchto činností efektivně zapojit. Současně také zkoumá, v jakém jazyce (němčina, čeština) se děti efektivněji do hudební činnosti zapojí a zda mají tendenci oba jazyky prolínat. Získané poznatky mohou prakticky uplatnit pedagogové v bilingvních mateřských a v běžných mateřských školách u dětí s odlišným mateřským jazykem. KLÍČOVÁ SLOVA hudební činnosti, bilingvismus, komunikace dětí předškolního věku, řeč, jazyk, bilingvní mateřská škola, akční výzkum
Abstract v angličtině:
ABSTACT This bachelor´s thesis deals with musical activities in a bilingual kindergarten with a special focus on singing. The thesis is divided into two main parts. The first theoretical part primarily compares the differences between German and Czech children´ songs. It also describes specific aspects of musical activities and their role in acquiring a language, speech and communication abilities. Later follows clarification of the language and communication importance among pre-school children. Furthermore, in form of suggestions we discuss the conception of bilingual and multilingual communication between parents and a child. Also, within the theoretical part there is a section regarding contemporary legislation, terminology and institutions which deal with that problematic. The practical research comprises of formulating the research aims and used methods and of describing the sample kindergarten and the process as well as the results of the active research that focused on realization of musical activities. The thesis sets several aims. Firstly, it surveys what type of musical activities are suitable for a bilingual kindergarten environment and how to effectively engage the children in these activities. Simultaneously, it studies which of the languages (Czech, German) supports the children´s participation in musical activities with greater efficiency and whether the children have a tendency to combine both of the languages. The knowledge acquired from this thesis may be applied by teachers in educating the children with various native languages in bilingual or monolingual kindergartens. KEY WORDS Musical activities, bilingualism, communication of the pre-school children, speech, language, bilingual kindergarten, active research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Pouzarová 4.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Pouzarová 3.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Pouzarová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Pouzarová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB