velikost textu

Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení
Název v angličtině:
The Pilsen Conservatory with a Focus on the Violin Department
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Pachnerová
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Marka Perglerová
Id práce:
189200
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plzeňská konzervatoř, Dům hudby, houslové oddělení, housloví pedagogové, absolventi plzeňské konzervatoře, hudební aktivity, metodika
Klíčová slova v angličtině:
The Pilsen Conservatory, The House of Music, Violin Department, Teacher´s violin, Graduates of the Pilsen Conservatory, Music activities, Methodology
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení“ se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený přehled pedagogů, kteří na této instituci od samého počátku učili a díky svým bohatým zkušenostem přispěli k vysoké úrovni houslového oddělení. Zaměřuje se na význačné absolventy, jenž školu svými uměleckými či pedagogickými úspěchy reprezentovali a reprezentují nadále na nejrůznějších hudebních akcích u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí diplomové práce je část věnovaná rozhovorům s pedagogy a absolventy školy. Za nejzajímavější lze označit právě ty části rozhovorů s pedagogy, kdy se věnují tomu, jaké metody používají při výuce houslové hry. Z hlediska oral history jsou jistě zajímavé i vzpomínky pedagogů na začátky s hrou na housle, obtíže studia či života.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis "The Pilsen Conservatory with a Focus on the Violin Department" first deals with historical contexts that are connected with important violin personalities of the Pilsen Conservatory. The first part presents historical events which are linked to significant violinists of the Conservatory in Pilsen. Its aim is to present complex overview of the teachers who worked at the Conservatory from its beginning and who contributed to the high level of the Violin department with their experienced work. The thesis also focuses on the important graduates who represented or still represent the school with their pedagogical and artistic success at diverse musical events either in the Czech Republic or abroad. The second part brings interesting interviews with the teachers and the graduates of the school. Among them the most interesting are the parts where the teachers explain the methodology, which they use in their lessons. From the point of view of the oral history the teachers´ memories of their beginning with the violin, difficulties during the study or their life are also very interesting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Pachnerová 2.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Marie Pachnerová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Pachnerová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Pachnerová 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Marka Perglerová 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB