text size

Příprava biodegradovatelných nanočástic pro dodání hydrofilních makromolekulárních léčiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Příprava biodegradovatelných nanočástic pro dodání hydrofilních makromolekulárních léčiv
Titile (in english):
Preparation of biodegradable nanoparticles for hydrophilic macromolecular drugs delivery
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Alexandra Szanyiová
Supervisor:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Opponent:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Thesis Id:
189194
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Alexandra Szanyiová Názov diplomovej práce: Príprava biodegradovateľných nanočastíc pre podanie hydrofilných makromolekulárnych liečiv Práca sa zaoberá prípravou nanočastíc enkapsulujúcich hydrofilné makromolekulárne látky (napr. proteíny). Nanočastice sa pripravovali pomocou polyméru PLGA, nasyntetizovaného na Katedre farmaceutickej technológie. Ako modelové látky sa používali Rodamín B, fluorescenčne značený dextran a fluorescenčne značený albumín. Zvolenými metódami prípravy boli duálna emulgácia a nanoprecipitačná metóda. Následne prebiehali tri cykly centrifugácie k oddeleniu nanočastíc od média. Sledoval sa efekt rozličných polymérov a stabilizátorov na výsledné parametre častíc. Konkrétne sa zisťovali rozdiely vo veľkosti, zeta potenciálu a úspešnosti enkapsulácie. Zmeny v hodnotách týchto parametrov vznikali v závislosti od zvolených polymérov, stabilizátorov, enkapsulovanej látky, doby centrifugácie. Získané nanočastice dosahovali veľkosť od 150-474 nm a zeta potenciál približne 30 mV. Dosiahnutie úspešnej enkapsulácie proteínu bolo naším hlavným zameraním, pričom jeho množstvá v nanočasticiach mali oproti enkapsulovanému rodamínu a značenom dextranu oveľa nižšie hodnoty. Na bariéry v príprave sme narazili pri oddeľovaní nanočastíc z média. Agregácia častíc počas centrifugácie alebo naopak ich strata nedostatočným odstredením patrili medzi významné nežiaduce javy experimentu. Komparácia dvoch metód pri enkapsulácii rovnakej látky odhalila v prípade nanoprecipitačnej metódy vhodnosť použitia rozvetvených polymérov, kým u duálnej emulgácie sa dokázalo opodstatnenie postavenia lineárneho polyméru PLGA. Kľúčové slová: nanočastica, Rodamín B, FITC-dextran, FITC-albumín, duálna emulgácia, nanoprecipitácia
Abstract:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Student: Alexandra Szanyiová Title of thesis: Preparation of biodegradable nanoparticles for hydrophilic macromolecular drugs delivery This study investigates the formulation of nanoparticles containing hydrophilic macromolecular components (e.g. proteins). Selected material was PLGA based compounds synthesized at Department of Pharmaceutical Technology. As model compounds were used Rhodamine B, FITC labelled dextran and FITC labelled albumin. Selected methods of nanoparticles formulation were double-emulsion technique and nanoprecipitation. Prepared nanoparticles were purified by three cycles of centrifugation and encapsulation efficacy and recovery yield was measured. Effect of different polymers and stabilizers was followed. More specifically, the principal objective was to explore the differences between size, zeta potential and efficacy of encapsulation. Changes in these characteristics were brought about by the chosen polymers, stabilizers, encapsulated compound, length of centrifugation period. Prepared nanoparticles had size ranging between 150-474 nm and zeta potential approximately 30 mV. Even though the main goal of the study was to efficiently encapsulate protein, the amounts of encapsulated albumin were a lower compared to Rhodamine B or dextran. Main obstacles were presented by separation of nanoparticles from the medium. The centrifugation time had a significant impact on the amount of collected nanoparticles. During the centrifugation nanoparticles tended to aggregate. In case of smaller particles, centrifugation proved to be ineffective way of purification, therefore it was problematic to gain them. From the observation of the two methods working with the same substance (FITC labelled dextran) to encapsulate is clear, that nanoprecipitation is more suitable for the use of polymers branched polymers, while for double-emulsion is more appropriate for the linear PLGA polymer-based nanoparticles. Key words: nanoparticle, Rhodamine B, FITC-dextran, FITC-albumin, double emulsion, nanoprecipitation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Alexandra Szanyiová 2 MB
Download Abstract in czech Mgr. Alexandra Szanyiová 128 kB
Download Abstract in english Mgr. Alexandra Szanyiová 128 kB
Download Supervisor's review Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 30 kB
Download Opponent's review Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 274 kB
Download Defence's report Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB