velikost textu

Spis Bernarda Bolzana " O nejlepším státě " v kontextu politického utopismu 16. - 19. století.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spis Bernarda Bolzana " O nejlepším státě " v kontextu politického utopismu 16. - 19. století.
Název v angličtině:
Bernard Bolzano´s work " On the Best State " in the context of political utopianism from 16th to 19th century.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Jiras
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Id práce:
189187
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bernard Bolzano, politické myšlení, utopismus, česká filosofie, dějiny devatenáctého století.
Klíčová slova v angličtině:
Bernard Bolzano, political thought, utopianism, Czech philosophy, history of 19th century.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na v dnešní době poněkud opomíjenou část díla významného filosofa a matematika Bernarda Bolzana, kterou je jeho utopický spis O nejlepším státě. Cílem práce je zjistit, prostřednictvím analýzy vybraných nejvýznamnějších představitelů utopického žánru od šestnáctého do poloviny devatenáctého století a jejich následného srovnání s Bolzanovou utopií, kam je možné knihu O nejlepším státě zařadit v kontextu evropského utopického myšlení. Domácí odborná literatura zahrnuje Bolzanovo pojednání mezi utopie osvícenského racionalismu, ovšem nedokládá toto tvrzení hlubší komparativní analýzou. Proto se moje diplomová práce pokusí tuto tezi důkladněji přezkoumat a buď ji potvrdit, nebo naopak vyvrátit a nově vymezit postavení Bolzanova díla v dějinách politického utopismu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře se základními profesními i osobními mezníky Bolzanova života, které jsou nezbytné pro úplnější pochopení jeho politického myšlení. Druhá část práce přináší rozbor významných evropských utopií období renesance, osvícenství a první poloviny devatenáctého století. Hlavní částí práce je třetí kapitola, v níž jsou analyzovány vybrané politické, ekonomické a sociální aspekty spisu O nejlepším státě. Závěrečná kapitola je věnována vztahu mezi myšlením Bernarda Bolzana a Karla Havlíčka Borovského. V práci jsem dospěl k závěru, že Bolzanova utopie nevykazuje plně rysy utopické osvícenské literatury, ale že již tematizuje problémy charakteristické pro myšlení a společnost první poloviny devatenáctého století, a je tak možné ji zařadit po bok sociálních utopií Owena, Fouriera a především Cabeta.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on the part of the work of important philosopher and mathematician Bernard Bolzano, which is currently rather neglected. It is his utopian writing On the best state. The aim of my thesis is to find out (through the analysis of the selected representatives of the utopian genre from the 16th to half of the 19th century and their consequent comparison with Bolzano’s utopia), where to put the book On the best state in context of European utopian thought. In Czech literature Bolzano’s writing is considered to be an example of rationalistic utopia of Enlightenment; however this statement hasn’t been proven by deeper comparative analysis. That’s why this diploma thesis tries to review this statement in order to either confirm it or define newly the position of Bolzano’s book in the history of political utopianism. The thesis is divided into four chapters. The first one gives basic introduction to Bolzano’s professional and personal life, which is necessary for better understanding of his political thought. The second part analyzes important European utopias of Renaissance, Enlightenment as well as the utopias of the first half of the 19th century. The main part of this thesis is the chapter three, where are discussed selected political, economical and social aspects of the work On the best state. Final chapter is devoted to the relationship between political thought of Bernard Bolzano and Karel Havlíček Borovský. In the thesis I came to the conclusion, that Bolzano’s utopia can not be included in the utopian literature of Enlightenment because it is already responding to characteristic problems of thoughts and society in the first half of the 19th century. Thus can be Bolzano ranked among such authors as Owen, Fourier and especially Cabet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Jiras 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Jiras 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Jiras 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB