velikost textu

Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl
Název v angličtině:
The Law of State Aid Focusing on Steel Industry
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Blažena Kuthanová
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
189183
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo hospodářské soutěže Veřejná podpora Ocelářství
Klíčová slova v angličtině:
Competition Law Steel Industry State Aid
Abstrakt:
Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl Abstrakt Právo veřejné podpory představuje jeden ze základních pilířů soutěžního práva. Úkolem tohoto odvětví je zajistit zdravé soutěžní prostředí. Zásahy státu do ekonomik podniků s sebou však mohou přinést vytvoření nerovných podmínek mezi konkurencí na trhu. Je tak nutné zajistit a vymáhat přísnou regulaci poskytování veřejných podpor státem. Práce se v první části zaměřuje na vysvětlení pojmu veřejné podpory dle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Zakázána veřejná podpora je poskytnuta státem nebo ze státních prostředků, přímo či nepřímo. Dále opatření musí být přičitatelné státu a selektivně zvýhodňovat jen některé podniky či některá odvětví. Stát se při poskytování podpory nechová jako rozumný soukromý investor a jeho cílem není maximalizace zisku, nýbrž podpora daného podniku. V poslední řadě podpora narušuje či má potenciál narušit hospodářskou soutěž, což negativně ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Jestliže se u poskytnutého či plánovaného opatření objeví zmíněné znaky kumulativně, taková podpora je zakázána a nesmí být poskytnuta. Zákaz poskytování veřejné podpory však není absolutní. Práce dále pojednává o výjimkách ze zákazu poskytování veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem. Jsou jimi podpory bagatelní, podpory de minimis a dále opatření vyjmutá ze zákazu přímo ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie. Ocelářský průmysl je v posledních letech odvětvím zažívajícím ekonomickou krizi. Na evropský trh přistupují ocelářské podniky ze zahraničí, které jsou často podporovány svými domovskými vládami. Podniky na evropském trhu jsou tak znevýhodněné, když poskytování podpor má v evropském měřítku přísná pravidla, a to zvlášť v odvětví ocelářském. Přijetí striktních pravidel přišlo v důsledku blahobytu ocelářského průmyslu v druhé půlce minulého století, kdy odvětví nebylo třeba podporovat státní intervencí. Práce poukazuje na změnu situace a poukazuje na recentní události v právu veřejné podpory s ohledem na odvětví oceli. Klíčová slova: Právo hospodářské soutěže Veřejná podpora Ocelářství
Abstract v angličtině:
The Law of State Aid Focusing on Steel Industry Abstract The law of state aid is one of the fundamental pillars of the competition law. The task of this branch of law is to ensure healthy competitive environment. State interferences with the economy may, however, create unequal conditions between the competition on the market. It is therefore necessary to ensure and enforce strict regulation of state aid by law. The first part of the thesis focuses on explaining the concept of State aid under Article 107 of the Treaty on Functioning of the European Union in accordance with the case law of the Court of Justice of the European Union. Prohibited State aid is granted by State or through state resources, directly or indirectly. In addition, the measure must be attributable to the State and selectively favor only certain sectors. State does not act as reasonable private investor when providing the aid, and is not aimed at maximizing profits but at supporting the undertaking. Lastly, the aid distorts, or has the ability to distort, competition which adversely affects trade between Member State. If the notified or planned measure appear cumulatively, such aid is prohibited and may not be granted. However, the prohibition on providing State aid is not absolute though. The thesis also deals with exemptions from the prohibition of the State aid incompatible with the internal market. First of all, there is de minimis exemption and then measures taken directly from the prohibition by the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union. The steel industry has been experiencing an economic crisis in recent years. Steel companies residing abroad often accessing the European market are often supported by their home governments. Undertakings in the European market are disadvantaged as the implementation of State aid measures in the European union is subject to European strict rules. The adoption of stringent rules came as a result of high prosperity of the steel industry during the last century. Back then, the industry did not need any state interventions. The thesis points out the change in the situation and recent events in state aid law with regard to the steel sector. Key Words: Competition Law Steel Industry State Aid
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blažena Kuthanová 684 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blažena Kuthanová 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blažena Kuthanová 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB