velikost textu

Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice
Název v angličtině:
Diversions in criminal proceedings as one of the tools of restorative justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Žáček
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
189181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odklony v trestním řízení Restorativní justice Právo a spravedlnost
Klíčová slova v angličtině:
Diversions in Criminal Proceedings Restorative Justice Right and Justice
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení vycházející z principů restorativní justice, tj. odklony v tzv. užším smyslu, které jsou spojeny s určitým výchovným působením na osobu obviněného. Práce je mimo úvod a závěr strukturována do čtyř základních částí, přičemž popisu jednotlivých odklonů předchází historický exkurz popisující zločin a trest a vývoj práva a spravedlnosti, resp. následují návrhy de lege ferenda, formulované na základě výsledků realizovaného výzkumu. První část je zaměřena na popis zločinu v lidské společnosti od jejích prvopočátků, kdy počal být vytvářen určitý systém obranných mechanismů (sankcí) určených k její obraně před jednáním narušujícím její fungování a pospolitost. Jsou zde diskutovány absolutní a relativní teorie trestu, resp. odplatná a regulativní funkce trestu, pojem termínu zločin ve vztahu k juristickému a sociologickému pojetí kriminality. Dále tato kapitola přináší úvahu nad pojmy právo a spravedlnost, přičemž nastiňuje marnost hledání absolutní spravedlnosti, na jejímž základě by se jakékoli jednání dalo hodnotit jako spravedlivé či nespravedlivé a vědecký úhel pohledu na kriminalitu, který přináší poznání, že zločin je za určitých okolností schopen spáchat kdokoli z nás. V druhé části jsou představeny principy restorativní justice, vycházející z toho, že trestný čin není pouhým porušením veřejného zájmu a útokem na stát, ale že se jedná zejména o konflikt mezi pachatelem trestného činu a obětí (poškozeným), a systém trestněprávních alternativ uplatňovaných v České republice, přičemž je zde na pozadí předešlého textu zdůvodněn smysl existence trestněprávních alternativ, resp. odklonů. Třetí část se zaměřuje de lege lata na popis odklonů spojených s výchovným působením, tzv. odklony v užším smyslu, přičemž v části čtvrté je uvedena statistika jejich reálné aplikace a jsou zde představeny návrhy de lege ferenda, formulované na základě výsledků realizovaného výzkumu, zaměřeného na názory státních zástupců ohledně příčin nízké míry jejich praktického využívaní.
Abstract v angličtině:
Abstract Subject of this rigorous thesis are diversions in the criminal proceedings, stemming from principles of restorative justice, i.e. diversions in a so-called narrow sense of word, which are connected with a certain educational affect on a defendant. Except for the Preamble and Closure, the thesis is structured into four basic parts and description of individual diversions is preceded by a historical excursus describing a crime and sentence, as well as the development of law and justice, eventually proposals of de lege ferenda formulated on the basis of results of the realized research follow. The first part is focused on description of a crime in the human society from the very beginning of its existence when a certain system of defensive mechanisms (sanctions) designed to defend the society against the acting endangering its functioning and commonality started to be created. This part deals with absolute and relative theories of a sentence, i.e. its retributive and regulative function, a concept of a crime in relation to juristic and sociological understanding of criminality. This chapter further analyses the concept of right and justice and outlines the vainness of searching for absolute justice, based on which any acting could be assessed as just or unjust, and a scientific view of the criminality, which makes us acknowledge that under certain circumstances any of us is able to commit a crime. The second chapter describes principles of the restorative justice which proceeds from a suggestion that a crime does not simply means a break of public interest or an attack against the state, but that it is a conflict between a perpetrator and a victim (a damaged person) and a system of criminal law alternatives applied in the Czech Republic, when on the background of the before mentioned, the text justifies the sense of existence of criminal law alternatives, i.e. diversions. The third part focuses de lege lata on description of diversions connected with an educational affect, i.e. diversions in a narrow sense of word, and the forth part offers the statistics of their real application. This part also presents proposals of de lege ferenda formulated on the basis of results of the realized research focused on opinions of prosecuting attorneys regarding the grounds for a low degree of their practical usage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Žáček 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Žáček 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Žáček 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB