velikost textu

Procedural Modeling of Tree Bark

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Procedural Modeling of Tree Bark
Název v češtině:
Procedurální modelování kůry stromů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Laitoch
Vedoucí:
Mgr. Jan Beneš
Oponent:
Mgr. Martin Kahoun
Id práce:
189175
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
procedurální modelování strom kůra
Klíčová slova v angličtině:
procedural modeling modelling tree bark
Abstrakt:
I přes to, že se procedurální modelování stromů těší značné pozornosti, u re- alistického modelování kůry stromů to tak není. Existující obecnější algoritmy syntézy textur, včetně techniky zvané „textura-dle-čísel“ (anglicky texture-by- numbers), by však mohly být při generování kůry stromů užitečné. Syntetizo- vání textur je proces vytváření libovolně velkých textur podobných předloze. Tato metoda je schopna generování homogenních textur. To není dostatečné, neboť některé typy kůr jsou nehomogenní. Metoda „textura-dle-čísel“ vylepšuje tvorbu textur bližším naváděním syntézy pomocí poskytnutých řídících map, čímž umožní generovat i nehomogenní textury. Mnoho algoritmů typu „textura-dle- čísel“ není momentálně implementováno. Součástí této práce je implementace slibného algoritmu typu „textura-dle-čísel“ společně s algoritmy určenými na vytváření potřebných řídících map. Vytvoříme tak uskupení algoritmů schopné tvorby realistických textur kůry stromů na základě jednoho malého obrázku kůry na vstupu. Následně otestujeme toto uskupení na vzorku obrázků z různých ka- tegorií kůr reálných stromů a výsledky prodiskutujeme. Dále navrhneme možná vylepšení použitých postupů.
Abstract v angličtině:
Even though procedural modeling of trees is a well-studied problem, realistic modeling of tree bark is not. However, the more general techniques of texture syn- thesis, including texture-by-numbers, may be helpful for modeling tree bark. Tex- ture synthesis is a process of generating an arbitrarily large texture similar to an input image. This method is capable of generating homogeneous textures. This is not enough as many types of bark are inhomogeneous. Texture-by-numbers improves texture synthesis by further guiding the process with provided label maps to allow the generation of even inhomogeneous textures. Many texture-by- numbers algorithms are not currently implemented. In this thesis, we implement a promising texture-by-numbers algorithm along with algorithms for generating the required label maps. This combination of algorithms creates a pipeline for synthesizing realistic tree bark textures based on a single small input image. We test out the pipeline on samples of multiple types of real-world tree bark images and discuss the results. We further suggest multiple directions for improving the employed techniques.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Laitoch 10.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Laitoch 38.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Laitoch 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Laitoch 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Beneš 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kahoun 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB