velikost textu

IPO v kontextu českého a evropského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
IPO v kontextu českého a evropského práva
Název v angličtině:
IPO in the Context of Czech and European Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
David Neumahr
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
189174
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
IPO, kapitálový trh, prospekt, underwriter, akcie, burza
Klíčová slova v angličtině:
IPO, capital market, prospectus, underwriter, shares, stock exchange
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se věnuje prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společností v kontextu českého a evropského práva. Práce je rozdělena do čtyř ucelených částí sestávají ze šesti meritorních kapitol a je doplněna o případovou studii. První část zavádí a vysvětluje pojem IPO, jeho vývoj a zabývá se i souvisejícími instituty. Druhá část si klade za cíl představit obecné právní aspekty IPO a vymezit a posoudit regulatorní rámec, jenž se přímo týká primární emise, a to zejména z pohledu evropského práva, které udává směr, jímž se národní legislativa v oblasti regulace kapitálových trhů zákonitě ubírá. Ve třetí části autor důsledně analyzuje, objasňuje a hodnotí jednotlivé fáze celého procesu prvotní veřejné nabídky, a to z pohledu emitenta a s praktickými příklady ve světle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Doplňující kapitola třetí části pak zdůrazňuje důležitost výběru vhodného trhu pro IPO. Samostatná část je věnována prospektu cenného papíru, jenž většina emitentů musí při IPO vyhotovit a uveřejnit. V rámci této části se autor zaměřuje jak na současnou právní úpravu, tak rovněž na možná zlepšení do budoucna a hodnotí také zavedení jednotného evropského pasu pro emitující společnosti v evropském právu kapitálových trhů. Napříč prací je kladen důraz na hodnocení současného legislativního vývoje s přihlédnutím k rozhodovací praxi příslušných orgánů. Závěrečná případová studie navzájem komparuje tři zvolené burzovní trhy v regionu střední a východní Evropy. Případová studie se snaží poskytnout čtenářům dostatečnou představu o jednotlivých trzích a je doplněna o ekonomické ukazatele týkající se obchodování na těchto trzích. Cílem práce je poskytnout celistvý pohled na prvotní veřejnou nabídku akcií obchodních společností a jejich následný vstup na veřejný trh. Závěrem práce jsou konstatována jednotlivá autorova zjištění vycházející z probírané problematiky. Klíčová slova IPO, kapitálový trh, prospekt, underwriter, akcie, burza 154
Abstract v angličtině:
Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech and European law. The thesis is divided into four integral parts consisting of six substantive chapters and is complemented by a case study. The first part introduces and explains the concept of the IPO, its development and it deals also with related institutes. The second part aims to present the general legal aspects of the IPO and to define and assess the regulatory framework directly related to the initial public offering, in particular from the point of view of European law, which sets outs the direction in which national legislation on capital market regulation is inevitable. In the third part, the author thoroughly analyzes, clarifies and evaluates the individual phases of the entire initial public offering process from the point of view of the issuing company and with practical examples in the light of the Capital Market Undertakings Act. The additional chapter of the third part emphasizes the importance of choosing a suitable market for the IPO. A separate section is dedicated to the prospectus, which most issuers are obliged to prepare and publish during an IPO. Within tis section, the author focuses both on current legislation and on possible improvements in the future, and also evaluates the introduction of a single European passport for the issuing companies in European capital market law. Throughout the thesis, emphasis is placed on assessing current legislative developments, taking into account the decision-making practice of the competent authorities. The final case study compares three selected stock markets in Central and Eastern Europe. The case study tries to provide readers with a good idea of individual markets and is supplemented by economic indicators related to the trading on these markets. The aim of the thesis is to a provide a holistic view of the initial public offering of shares of commercial companies and their subsequent entry into the public market. At the end of the thesis, a conclusion presents author´s findings regarding the discussed issue. Keywords IPO, capital market, prospectus, underwriter, shares, stock exchange 155
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Neumahr 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Neumahr 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Neumahr 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB