text size

Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum
Titile (in english):
Registration of receivables in insolvency proceedings and their review
Type:
Diploma thesis
Author:
Vojtěch Valášek
Supervisor:
JUDr. Tomáš Pohl
Opponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Thesis Id:
189143
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Insolvenční řízení Věřitel Pohledávka
Keywords:
Insolvency proceedings Creditor Receivable
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat postup věřitele při úpadku dlužníka se zaměřením na proces uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, proces přezkumu přihlášených pohledávek insolvenčním správcem, popírání přihlášených pohledávek subjekty, které disponují právem popírat pohledávky, a na další osud popřených pohledávek. To vše s přihlédnutím k judikatuře, která se k této problematice vztahuje, a v komparaci s poznatky o reálném uplatňování institutů insolvenčního práva v praxi. Záměrem autora bylo poskytnout kvalifikované pojednání o procesu, jenž vede ke zjištění pohledávky v insolvenčním řízení, s ohledem na úskalí, která mohou pohledávku na cestě k jejímu zjištění potkat. Autor rozdělil práci do šesti hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola se zabývá fenoménem insolvence a obecně pojednává o insolvenčním řízení a vývoji insolvenčního práva v České republice. Ve druhé kapitole se autor zaměřuje na osobu věřitele, tedy toho, kdo se insolvenčního řízení účastní za účelem dosažení uspokojení svých pohledávek. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly, kdy první se obecně zabývá postavením věřitele v insolvenčním řízení a jeho strategií a druhá pojednává o právu věřitele zahájit insolvenční řízení. Ve třetí kapitole se autor komplexně věnuje problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení přihláškou i jinými způsoby. Čtvrtá kapitola se zabývá tříděním pohledávek a charakterizuje jednotlivé typy pohledávek, které věřitelé přihlašují do insolvenčního řízení. V páté kapitole je detailně rozebrán proces přezkumu přihlášených pohledávek insolvenčním správcem, který je završen přezkumným jednáním. V závěrečné kapitole se autor zabývá popíráním pohledávek, a to ať už insolvenčním správcem, dlužníkem, nebo ostatními přihlášenými věřiteli. Na závěr této kapitoly se autor zaměřuje na osud popřených pohledávek a incidenční spory o určení těchto popřených pohledávek.
Abstract:
SUMMARY The purpose of this thesis was to analyze procedure of the creditor in case of insolvency of the debtor with a focus on the process of applying receivables in the insolvency proceedings, reviewing the registered receivables by the insolvency administrator, denying the registered receivables by the entities who have the right to deny receivables and the further fate of receivables that were denied. All this, taking into account the case law that relates to this issue, and in comparison with knowledge from the practical application of insolvency law institutes. The intention of the author was to provide a qualified discourse on the process leading to the determination of the receivable in insolvency proceedings, taking into account the pitfalls that can meet the receivable on this path. The author has divided the thesis into six main chapters, which are further divided into subchapters. The first chapter deals with the phenomenon of insolvency and deals in general with insolvency proceedings and the evolution of insolvency law in the Czech Republic. In the second chapter, the author focuses on the person of the creditor, i.e. the one who participates in the insolvency proceedings in order to satisfy his receivables. This chapter is divided into two subchapters, the first of which deals generally with the position of the creditor in insolvency proceedings and his strategy, and the second deals with the creditor´s right to commence insolvency proceedings. In the third chapter, the author deals with the issue of lodging receivables in insolvency proceedings by the application and other ways. The fourth chapter deals with the classification of receivables and characterizes the individual groups of receivables. The fifth chapter analyzes in detail the process of reviewing the registered receivables by the insolvency administrator, which is completed by the review meeting. In the final chapter, the author deals with the denial of receivables, either by the insolvency administrator, the debtor, or by other registered creditor. At the end of this chapter, the author focuses on the fate of the receivables that were denied and the incidental disputes about the determination of these denied receivables.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Vojtěch Valášek 935 kB
Download Abstract in czech Vojtěch Valášek 107 kB
Download Abstract in english Vojtěch Valášek 103 kB
Download Supervisor's review JUDr. Tomáš Pohl 233 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 143 kB
Download Defence's report prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB