velikost textu

Manželské majetkové právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželské majetkové právo
Název v angličtině:
Law regulating property of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Němečková
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
189100
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželské majetkové právo, společné jmění manželů, úprava manželských majetkových poměrů, předmanželská / manželská smlouva, vypořádání společného jmění manželů
Klíčová slova v angličtině:
marital property law / law regulating property of spouses, community property, modification of community property, prenuptial / postnuptial agreement - division of community property
Abstrakt:
Abstrakt Téma mojí diplomové práce je manželské majetkové právo. Diplomová práce se týkající se manželského majetkového práva se zabývá zejména společným jměním manželů. Tento institut vzniká okamžikem uzavření manželství. Cílem mé diplomové práce je přiblížit způsoby, jakými lze výlučný majetek manželů zajistit pro případ manželství. Diplomová práce sestává ze sedmi kapitol, z čehož první je úvod a poslední, sedmá kapitola, závěr. Druhá kapitola mé práce se věnuje zejména historickému vývoji společného jmění manželů od roku 1811 do současnosti – občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. často zvaného jako „nový“ občanský zákoník. Diplomová práce popisuje ve své třetí kapitole, jaký majetek tvoří obsah společného jmění manželů a co je naopak z režimu společného jmění manžel vyjmuto. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vypořádání společného jmění manželů pro případ zániku manželství. Majetek nacházející se ve společném jmění manželů může být rozdělen na stejné díly mezi manželi nebo odlišně. Manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo může být vypořádání dosaženo rozhodnutím soudu. Pokud žádný z manželů nepodá návrh na vypořádání SJM soudním rozhodnutím, užije se zákonná domněnka (tzn. pravidla pro vypořádání SJM nacházející se v občanském zákoníku aplikovatelná po určité době). Pátá kapitola popisuje možnosti úpravy manželského majetkového režimu odlišně od zákona. Občanský zákoník zahrnuje tři možné alternativy: a) zúžení či rozšíření zákonného obsahu SJM, režim oddělených jmění manželů nebo odložení vzniku SJM ke dni zániku manželství. Manželé si mohou vybrat jednu z možností úprav manželského majetkového režimu nebo mohou použít jejich kombinaci. Smlouva upravující manželské majetkové poměry může být uzavřena před vstupem do manželství (tzv. „předmanželská“ smlouva) nebo po něm („manželská“ smlouva). Doporučila jsem uzavření předmanželské smlouvy a úpravu majetkových poměrů mezi manžely. Závěrem jsem zhodnotila jako nejvýhodnější variantu režim oddělených jmění, aby došlo k minimalizaci případných budoucích sporů ohledně majetku manželů.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of my diploma thesis is “Law regulating property of spouses”. The diploma thesis concerning marital property law is focused mainly on community property. This institute comes into power as a result of entering into a marriage. The aim of the diploma thesis is to describe ways how to secure separate property of spouses in a marriage. The thesis consists of seven chapters, the first chapter is an introduction to this topic and the seventh chapter is a conclusion. The second chapter of my thesis is devoted mainly to the historical development of the community property since 1811 to the current legislation often called as the “new” Civil Code (no. 89/2012). The diploma thesis describes in its third chapter which property consists of community property and which property is excluded from community property. The fourth chapter is focused on a division of community property in case of dissolution of a marriage. Community property can be divided equally between spouses (a husband and a wife) or differently. Spouses can agree on the division of property or it could be decided by court ruling. If either of the spouses does not ask for court decision, the division of community property is achieved by legal presumption (the rules set in the Civil Code for the division of property used after certain amount of time). The fifth chapter describes possible modifications of the community property different from Civil Code. The Civil Code describes three possible modifications: a restriction or an enlargement of the scope of the community property by an agreement, separate property instead of community property or postponing the establishment of the community property until the termination of a marriage. Spouses can choose from one of these modifications of community property or combine them together. The agreement altering provisions of community property between spouses can be made before entering into a marriage (called prenuptial agreement) or after (called postnuptial agreement). I highly recommended entering into a prenuptial agreement modifying community property. I concluded that the most efficient for spouses is to have separate property in order to eliminate possible future conflicts in case of dissolution of their marriage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Němečková 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Němečková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Němečková 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB
Stáhnout Errata Mgr. Adéla Němečková 1.19 MB