velikost textu

Obraz rodiny vo vybraných dielach italského verizmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz rodiny vo vybraných dielach italského verizmu
Název v češtině:
Obraz rodiny ve vybraných dílech italského verizmu
Název v angličtině:
Image of a Family in Selected Works of Italian Verismo
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Šalagovič
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Id práce:
189078
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA VE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Taliansko, Sicília, Rím, 19.storočie, verizmus, rodina
Klíčová slova v angličtině:
Italy, Sicily, Rome, 19th century, verismo,family
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho postáv do kontextu doby. V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu. Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz jednotlivých diel a rodín a porovnávané hlavné postavy a rodiny. Kľúčové slová Taliansko – Sicília – Rím – 19. storočie – verizmus – rodina
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis compares three different novels and family models depicted in them writen by three different writers. The thesis deals with an Italian literary movement called Verismo, exponents of Verismo, social, cultural and psychological aspects of the characters and classification of novels in the historical context. The first chapter of the thesis defines Verismo. The following chapters are dedicated to the individual novels, where we deals with topic, describe one chosen character, interaction of the characters among them and description of family from the economical and social aspect. Each chapter is dedicated to one novel. At the end the results of the analysis of the novels and families are presented and the main characters and families are compared. Key words Italy – Sicily – Rome – 19th century – verismo – family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Šalagovič 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Šalagovič 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Šalagovič 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB