velikost textu

Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti na africkém kontinentu oblastními dohodami a orgány (se zaměřením na mírové operace)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti na africkém kontinentu oblastními dohodami a orgány (se zaměřením na mírové operace)
Název v angličtině:
Maintaining the peace and security by regional arrangements in Africa (focusing on peace-keeping operations)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivan Fencl
Vedoucí:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Milan Beránek
Id práce:
189066
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Afrika, Africká unie, ECOWAS, humanitární intervence, odpovědnost za ochranu, peace-keeping, unilaterální intervence
Klíčová slova v angličtině:
Africa, African Union, ECOWAS, humanitarian intervention, responsibility to protect, peace-keeping, unilateral intervention
Abstrakt:
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti oblastními dohodami a orgány na africkém kontinentu (se zaměřením na mírové operace) Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku mírových operací regionálních a sub-regionálních organizací v Africe, jmenovitě na činnost Africké unie a ECOWAS. Základní tezí je skutečnost, že Organizace spojených národů není v důsledku nefunkčního systému schopna reagovat na hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, zejména s ohledem na masová porušování lidských práv v rámci vnitrostátních konfliktů, které mají dalekosáhlé dopady na konkrétní region, a to včetně uprchlických krizí nebo šíření konfliktu do dalších států regionu. Jsou podrobně rozebrány jednotlivé instrumenty uvedených mezinárodních organizací, které tvoří rámec pro operace zajišťující udržování míru a bezpečnosti v regionu. Pozornost je věnována také relevantním orgánům Africké unie a ECOWAS, jako je Mírová a bezpečnostní rada AU nebo Africké pohotovostní jednotky AU. Práce obsahuje rozbor problematických či kontroverzních otázek z pohledu mezinárodního práva. V první řadě je poukázáno na problematiku konceptu humanitární intervence a s tím související odpovědnosti za ochranu. Je demonstrován přínos Africké unie a ECOWAS při implementaci tohoto konceptu v zakládajících dokumentech těchto mezinárodních organizací a použitím R2P v praxi. Dále je rozebrán vztah Charty Organizace spojených národů a oblastními dohodami, a to s ohledem na to, kdo nese primární odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti v Africe, dále je pak řešena otázka, do jaké míry mohou regionální organizace podnikat akce na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Na tuto problematiku je nahlíženo z pohledu mezinárodního smluvního práva a z pohledu mezinárodního obyčejového práva. Práce je doplněna o konkrétní praktické příklady mírových operací vedených AU nebo ECOWAS, jmenovitě mise v Libérii, Sierra Leone a Dárfúru. Tyto příklady demonstrují závěry učiněné v prvních částech práce.
Abstract v angličtině:
Maintaining the peace and security by regional arrangements in Africa (focusing on peace-keeping operations) Abstract The present thesis focuses on the issue of peace-keeping operations maintained by the regional and sub-regional organizations in Africa, namely African Union and ECOWAS. The main statement of the thesis is the following: The United Nations is unable to react effectively to threats to international peace and security, especially in cases of mass violations of human rights in intrastate conflicts, that have severe impact on particular region including refugee crisis or spreading the conflict to other states of the region. In the thesis, particular instruments of the above-mentioned international organizations, that create the framework for operations for maintaining peace and security in the region, are described. Attention is also paid to the relevant bodies of the African union and ECOWAS such as Peace and security council of the AU or African standby force. The thesis elaborates on problematic or controversial issues from international law perspective. In the first place, the concept of humanitarian intervention and related concept of responsibility to protect is underlined. It is demonstrated that African Union and ECOWAS have significant contribution to these concepts when implementing R2P in their constitutional acts or when conducting peace-keeping operations under the vision of R2P. It is further elaborated on the relation between the UN Charter and regional arrangements, focusing on which body is primary responsible for maintaining peace and security in Africa. Attention is also paid to the question whether the regional organizations are allowed to conduct a peace- keeping operation without an approval from the Security Council. This issue is viewed from the perspective of international treaty law and international customary law. The thesis is supplemented by particular examples of peace-keeping operations maintained by the African Union or the ECOWAS, namely missions in Liberia, Sierra Leone and Darfur. These examples demonstrate the conclusions made in the previous chapters of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Fencl 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Fencl 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Fencl 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martin Faix, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Beránek 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB