velikost textu

The Stigler-Luckock model for a limit order book

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Stigler-Luckock model for a limit order book
Název v češtině:
Stiglerův Luckockův model pro limit order book
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Fornůsková
Vedoucí:
Dr. Jan Swart
Oponent:
doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Id práce:
189042
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Limit order book, mikrostruktura trhu, market makeři, Markovský řetězec, optimální strategie
Klíčová slova v angličtině:
Limit order book, market microstructure, market makers, Markov chain, optimal strategy
Abstrakt:
STIGLERŮV LUCKOCKŮV MODEL PRO LIMIT ORDER BOOK Abstrakt Jednou z kategorií dnešních finančních trhů jsou takzvané order-driven markety, je- jichž hlavní součástí jsou databáze (tzv. order book) všech příchozích nabídek (tzv. or- derů) na nákup a prodej. Hlavním cílem této práce je rozšíření Stiglerova Luckockova modelu pro order booky, abychom získali lepší vhled do procesu tvorby ceny a také chování samotných účastníků trhu. V této práci si ukážeme model, který se zaměřuje na porovnávání různých typů strategií tzv. market makerů, což jsou sofistikovaní ob- chodníci, kteří profitují z extenzivního obchodování na trhu. Trh je popsán pomocí Markovských řetězců a různé strategie jsou porovnávány pomocí Monte Carlo simulací a teorie her. Výsledky ukázaly, že ordery market makerů by měly mít malý spread a velké objemy. Finální model porovnává vždy dvě různé strategie, ve kterých market makeři pozorují své portfolio, a v případě zjištění, že mají více peněz než assetu (nebo naopak), změní a posunou ceny svých orderů ve snaze vyrovnat své portfolio. Tento finální model nakonec doporučil, aby market makeři kontrolovali své portfolio často, ale aby se chovali s rozvahou, tj. aby neměnili ceny moc často a aby je nerozhodila jen malá nerovnováha v jejich portfoliu.
Abstract v angličtině:
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The main goal of this thesis is to extend the Stigler-Luckock model for order books to give a better insight into the price forming process and behaviour of the market participants themselves. The model introduced in this thesis focuses on a comparison of behaviour and various strategies of market makers who are sophisticated market participants profiting from extensive trading. The market is described using Markov chains, and the strategies are compared using Monte Carlo simulations and game theory. The results showed that market makers’ orders should have small spread and large volumes. The final model compares two strategies in which market makers monitor their portfolio. In case of having more cash than asset (or vice versa), they shift prices of their orders to equalise the portfolio. The model recommends checking the market quite often, but acting conservatively, which means not changing prices that frequently and not jumping to conclusions just from a small imbalance in the portfolio.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Fornůsková 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Fornůsková 9 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Fornůsková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Fornůsková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Jan Swart 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB