text size

Etické kodexy ve světle současné tlumočnické praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Etické kodexy ve světle současné tlumočnické praxe
Titile (in english):
Codes of Ethics in the Ligth of Current Interpreting Practice
Type:
Diploma thesis
Author:
Markéta Jirkovská
Supervisor:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Opponent:
PhDr. Jana Rejšková
Thesis Id:
189035
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Translation and Interpreting (N7313)
Study branch:
Interpreting Studies: Czech - English — Interpreting Studies: Czech - French (TCA TCF)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/01/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Tlumočení|etika|profesní deontologie|etický kodex|profesní tlumočnické organizace|etické zásady|etické dilema|mlčenlivost|nestrannost|neutralita|kompetence|profesní rozvoj
Keywords:
Interpreting|ethics|professional deontology|code of ethics|professional interpreters organizations|ethical principles|ethical dilemma|confidentiality|impartiality|neutrality|competences|professional development
Abstract (in czech):
Abstrakt Tématem této diplomové práce je profesní etika tlumočení. Práci tvoří dvě hlavní části – teoretická a empirická. V teoretické části práce je nejprve definována etika a s ní související pojmy z hlediska filozofie. Dále je věnována pozornost aplikaci etiky na poli profesním a jsou stručně charakterizovány hlavní dokumenty, které kodifikují etická pravidla určitých profesí – profesní etické kodexy. Následně je podán stručný přehled dosavadního zkoumání etiky v oblasti translatologie a nastíněna historie dokumentů regulujících výkon překladatelské a tlumočnické profese. V dalších kapitolách jsou popsána specifika jednotlivých tlumočnických kontextů a odvětví z hlediska etických nároků na tlumočníka a stručně představeny významné české a zahraniční tlumočnické organizace, které mají své etické kodexy. Jádro teoretické části práce tvoří srovnání deseti vybraných etických kodexů českých a zahraničních profesních tlumočnických organizací, na jehož základě jsou identifikována hlavní práva a povinnosti tlumočníků, které jsou pak dále zkoumány v empirické části. Empirická část je založena na analýze dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 54 tlumočníků. Předmětem zkoumání byly vybrané otázky tlumočnické etiky, formulované na základě poznatků získaných v teoretické části práce. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda se tlumočníci při výkonu své praxe řídí zásadami uváděnými v etických kodexech a vysledovat, zda se nějakým způsobem liší přístup začínajících tlumočníků a tlumočníků s delší praxí a zda má na dodržování etických zásad vliv členství v profesních tlumočnických organizacích. Součástí výzkumu byly také eticky problematické modelové situace, jejichž prostřednictvím jsme se snažili analyzovat, jak tlumočníci v praxi řeší morální dilemata a jak své jednání odůvodňují. Klíčová slova tlumočení, etika, profesní deontologie, etický kodex, profesní tlumočnické organizace, etické zásady, etické dilema, mlčenlivost, nestrannost, neutralita, kompetence, profesní rozvoj
Abstract:
Abstract The topic of the present thesis is professional ethics in interpreting. The thesis consists of two main parts – a theoretical part and empirical research. The theoretical part first defines ethics in terms of philosophy and introduces some key subject- related concepts. Subsequently, it focuses on professional ethics and characterizes the main documents that set out desirable standards of conduct within a certain profession – codes of ethics and codes of conduct. This general introduction is then followed by an overview of research into ethics in interpreting studies, and a brief outline of the history of codes of ethics for interpreters. The following chapters discuss ethical challenges in different interpreting settings and briefly introduce major Czech and foreign professional organizations of interpreters. The core of the theoretical part compares ten selected codes of ethics of different Czech and international professional interpreters organizations; based on this comparison, basic rights and obligations of interpreters are identified and further analysed in the empirical part. The empirical part of the thesis presents and discusses the results of a questionnaire survey focusing on selected topics of interpreting ethics discussed in the theoretical part. The aim of the survey, which was conducted among 54 interpreters, was to find out if interpreters comply with the principles prescribed by the codes, and if variables such as the number of years of interpreting practice or the affiliation with a professional organization have an influence on their performance of the profession in terms of adherence to ethical standards. The survey also included some ethically-challenging interpreting scenarios, the aim of which was to analyse how interpreters address moral dilemmas, and outline the main ethical considerations guiding their reasoning and course of action. Key words interpreting, ethics, professional deontology, code of ethics, professional organizations, ethical principles, ethical dilemma, confidentiality, impartiality, neutrality, competences, professional development
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Markéta Jirkovská 3.47 MB
Download Attachment to the thesis Markéta Jirkovská 7.55 MB
Download Abstract in czech Markéta Jirkovská 188 kB
Download Abstract in english Markéta Jirkovská 181 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 324 kB
Download Opponent's review PhDr. Jana Rejšková 1.17 MB
Download Defence's report doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB