velikost textu

Jistota na náklady řízení v mezinárodní arbitráži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jistota na náklady řízení v mezinárodní arbitráži
Název v angličtině:
Security for Costs in International Arbitration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Trchalíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
188998
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jistota na náklady řízení, mezinárodní arbitráž, pravomoc rozhodců
Klíčová slova v angličtině:
security for costs, international arbitration, powers of arbitrators
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá využitím opatření jistoty na náklady řízení v mezinárodní arbitráži, a hledá proto odpovědi na dvě základní otázky. Nejprve se práce zaměří na pravomoc rozhodců zkoumaný instrument v mezinárodní arbitráži nařídit a na vývoj, zdroje a limity takové pravomoci. Následně práce zkoumá okolnosti, za kterých je výkon této nařizovací pravomoci vůči žalobci důvodný. K nalezení odpovědí práce srovnává a interpretuje úpravu rozhodčího práva a procesních pravidel, která jsou pro tuto problematiku významná, nabízí jiný úhel pohledu či jinak diverzifikují možné závěry. Práce také čerpá z výkladu těchto norem rozhodčími tribunály a z postojů mezinárodního společenství. Z provedené analýzy pak vyplývá, že v mezinárodní arbitráži panuje většinová shoda na tom, že rozhodci zpravidla disponují pravomocí nařídit jistotu na náklady řízení či že případně takové zmocnění mohou dovodit interpretací. Na druhou stranu však výzkum této práce také ukazuje, že mezinárodní společenství dosud není jednotné v tom, za jakých okolností by rozhodci měli předmětné opatření skutečně nařídit. Obecně přijímaným je tak pouze široce definované kritérium, podle kterého je nařízení jistoty na náklady řízení důvodné tam, kde na žalovaném nelze spravedlivě požadovat, aby se v mezinárodní arbitráži bránil proti němu vzneseným nárokům bez ochrany poskytnuté tímto opatřením, protože je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že žalobce náklady rozhodčího řízení žalovanému nenahradí (rovnající se takřka nemožnosti). Okolnosti, které k takovému závěru mohou vést, se vztahují k finanční situaci žalobce, financování rozhodčího řízení prostředky třetí strany, nedostatku dostupného majetku či male fides úmyslu žalobce. Neexistuje však žádný harmonizovaný, či dokonce unifikovaný test, díky kterému by bylo možné bezpečně posoudit nařízení jistoty na náklady řízení jako důvodné nebo nedůvodné. V rozhodčí praxi se tak lze setkat s protichůdnými stanovisky a různými názorovými proudy. V zájmu předvídatelnosti a konzistence práva a vzhledem k tomu, že jistota na náklady řízení je významné opatření se závažnými důsledky, dosažení shody na určitých minimálních kritériích by bylo výhodné pro všechny členy mezinárodního společenství.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is about the instrument of security for costs in international arbitration and the purpose it serves, for which it aims at answering two essential questions. The first issue the thesis focuses on is determination of circumstances that may lead arbitrators to the conclusion that they have power to order a claimant to post security for costs. The second task of this thesis is to analyse under what conditions it is justified for the arbitrators to use the power and issue such an order. The thesis compares and construes arbitration laws and rules of procedure which are significant for the scrutinized issues or diversifies possible conclusions. The thesis also relies on interpretation embraced by various arbitral bodies and tribunals and is inspired by approaches adopted by the international community. Eventually, the research shows that there is an overwhelming consensus in both international arbitration practice and doctrine with regard to the powers of arbitrators to issue an order for security for costs. Generally, arbitrators are entrusted with such powers and where doubted, they may draw the powers from the applicable laws or the status of the arbitral body itself by means of interpretation. On the other hand, the analysis indicates that there is no unanimity regarding circumstances under which the arbitrators should order the security for costs as justified. The only commonly accepted requirement is broadly defined, providing that an order for security for costs is justified where it would not be just, fair and equitable to ask the respondent to defend itself in arbitration without the benefit of security for costs because there is a very high probability that the claimant would not reimburse the respondent for its incurred costs (virtually equalling to impossibility). Circumstances which may fulfil the criterion relates to claimant’s financial difficulties, presence of a third party funder, lack of available assets and bad faith of the claimant. However, there is no harmonised, let alone uniform, test thanks to which it would be possible to assess security for costs as justified or unjustified, as the case may be. To the contrary, international arbitration encompasses contradictory views and various approaches. Nonetheless, for the sake of predictability and coherence of law and with regard to consequences security for costs might have, it would be appropriate for the international community to come to an agreement on certain minimal standards holding security for costs justified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Trchalíková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Trchalíková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Trchalíková 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB