velikost textu

Variace a úpravy dle smluvních podmínek FIDIC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Variace a úpravy dle smluvních podmínek FIDIC
Název v angličtině:
Variations and changes under FIDIC contractual conditions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kalenský
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
188997
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Variace. Úpravy. FIDIC. Smluvní podmínky FIDIC. Červená kniha. Dílo. Smlouva o dílo.
Klíčová slova v angličtině:
Variations. Adjustments. FIDIC. FIDIC conditions of contract. Red Book. Work. Contract for Work.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce je analýza variací a úprav dle smluvních podmínek FIDIC zejména ve vztahu k soukromoprávním limitům českého právního řádu. Výsledkem této analýzy by proto měla být především odpověď na otázku, zda jsou variace coby zvláštní smluvní institut přípustné a platně aplikovatelné v rámci stavebních projektů realizovaných v České republice. Práce je přehledně strukturována do pěti hlavních kapitol, jež jsou systematicky členěny od obecného úvodu do posuzované problematiky přes hlavní rozbor variací a úprav až po konkrétní příklady jejich užití z aplikační praxe. První a druhá kapitola stručně představuje organizaci FIDIC a vzorové smluvní podmínky touto organizací vydávané, přičemž je krátce pojednáno o většině z jednotlivých vzorových knih. Společně s tím dochází k zasazení smluvních podmínek do kontextu českého práva, kde je kladen důraz na odlišení institutu obchodních podmínek od smluvních podmínek FIDIC. Nejsou zde opomenuty také příklady použití jednotlivých vzorových knih v České republice. Ve třetí kapitole je již podrobně analyzován institut variací a úprav dle jednotlivých vzorových knih. Vyjma obecného popisu variačního procesu se práce zaměřuje na zevrubný rozbor tří základních způsobů iniciace variací. Zároveň jsou variace komparovány s ostatními instituty smluvních podmínek FIDIC, kde prostor je věnován zejména nároku na prodloužení doby pro dokončení vzniklému v důsledku variace. Následně prostřednictvím čtvrté kapitoly dochází k zasazení variací do českého právního řádu. Zdůrazňuje se, že na variaci je třeba hledět jako na změnu závazku ze smlouvy a nikoliv jako na změnu samotné smlouvy. Podstatná část čtvrté kapitoly pak podrobně analyzuje variace nařízené pokynem správce stavby, jež se mohou zdát v tomto ohledu nejvíce problematickým bodem, který by potenciálně mohl narážet na české soukromoprávní limity. Stručně je pojednáno také o základních rozdílech zákonné úpravy smlouvy o dílo a relevantních ustanoveních smluvních podmínek FIDIC týkajících se variací. V úplném závěru se práce poslední kapitolou věnuje modifikacím smluvních ustanovení týkajících se variací ze strany těch organizací, které smluvní podmínky FIDIC v České republice užívají nejčastěji.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this thesis is to analyze variations and adjustments under FIDIC contractual conditions, especially in relation to the private law limits of the Czech legal order. The goal of this analysis is to answer the question whether variations as a special contractual institute are permissible and validly applicable in the framework of construction projects realized in the Czech Republic. The thesis is clearly divided into five main chapters, which are systematically structured from the general introduction to basic issues through the main analysis of variations and adjustments to specific examples of their use in practice. The first and the second chapters briefly present the FIDIC organization and its issued sample contractual conditions, with a brief discussion of most of the sample books. The contractual conditions are also set in the context of Czech law, where emphasis is placed on distinguishing the business terms from FIDIC contractual conditions. In this chapter, the examples of use of the individual sample books in the Czech Republic are also mentioned. In the third chapter, the institute of variations and adjustments according to individual sample books is analyzed in detail. With the exception of the general description of the variation process, the thesis is focused on a comprehensive analysis of three basic ways of initiating variations. At the same time, variations are compared with other institutes of FIDIC contractual conditions, where the scope is dedicated to extension of time claim as a result of variation. Subsequently, the fourth chapter introduces variations into the Czech legal order. It is emphasized that the variation should be seen as a change in a contract commitment and not as a change in the contract itself. Substantial part of the fourth chapter analyzes in detail the variations ordered by the engineer, which may seem to be the most problematic point that could potentially hit the Czech private law limits. The fundamental differences between the legal provisions of the contract of work and the relevant provisions of FIDIC contractual conditions relating to the variations are also briefly discussed. In conclusion, the last chapter deals with modifications to the contractual provisions concerning variations of those organizations which use FIDIC contractual conditions most frequently in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kalenský 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kalenský 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kalenský 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB