velikost textu

Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
Název v angličtině:
Experiments from geometrical optics for teaching at primary and secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Filip Hložek
Vedoucí:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Stanislav Gottwald
Konzultant:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Id práce:
188993
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (FFUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pokusy, geometrická optika, optické přístroje
Klíčová slova v angličtině:
experiments, geometrical optics, optical instruments
Abstrakt:
Název práce: Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole Autor: Ing. Filip Hložek Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato práce je zaměřena na pokusy z geometrické optiky. Je zde prove- dena rešerše učebnic pro základní a střední školy, kde se o tomto tématu fyziky pojednává. Většina práce se pak týká navrhovaných návodů k pokusům pro úlohu geometrická optika v Praktiku školních pokusů I. Návody byly vyzkoušeny s ně- kolika skupinami studentů při Praktikách. Výsledky testování tu jsou stručně shrnuty včetně několika úprav návodů, které z něho vyplynuly. Práce dále pojed- nává o zrcadlových dalekohledech, aberacích a výrobě modelů dvou dalekohledů – Newtonova a Cassegrainova vytištěných na 3D tiskárně. Modely jsou pak využity ve dvou pokusech pro Praktika. Klíčová slova: pokusy, geometrická optika, optické přístroje
Abstract v angličtině:
Title: Experiments from geometrical optics for teaching at primary and secondary school Author: Ing. Filip Hložek Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., Department of Physics Education Abstract: This work is focused on experiments in geometric optics. There is a research of textbooks for primary and secondary schools, that deals with this topic of physics. Most of the work is dedicated to the proposed manuals for experiments for the excercise of geometric optics in Practical Course in School Experiments I. The manuals were tested with several groups of students at Practical Course. The test results are briefly summarized here, including several adjustments of the manuals that has risen from it. The work also deals with mirror telescopes, aberrations, and the production of models of two telescopes – Newtonian and Cassegrain printed on a 3D printer. The models are then used in two experiments for Practical Course. Keywords: experiments, geometrical optics, optical instruments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Filip Hložek 94.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Filip Hložek 89.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Filip Hložek 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Filip Hložek 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Stanislav Gottwald 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 154 kB