velikost textu

Vpliv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vpliv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro
Název v angličtině:
The effect of pyrazine derivatives on secondary metabolites in in vitro cultures
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Zuzana Kovalíková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Id práce:
188975
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Vplyv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro – Zuzama Kovalíková 10 Abstrakt Universita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognosie Kandidát: Mgr. Zuzana Kovalíková Konzultant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Název rigorózní práce: Vplyv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro. V tejto práci sa skúmalo pôsobenie nových syntetických derivátov zo skupiny pyrazínov, ako potencionálnych elicitorov produkcie rutínu v kalusovej a v suspenznej kultúre Fagopyrum esculentum, var. Bambi. Všetky testované chemické elicitory zvyšovali produkciu spomínaného flavonoidu v oboch kultúrach. Kalusová a suspenzná kultúra bola kultivovaná v živnom médiu podľa Murashigeho a Skooga s obsahom rastového regulátora (2,4-D) za stanovených teplotných a svetelných podmienok. Elicitované vzorky boli odoberané po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách po expozícií elicitora. Kontrolné vzorky sa odoberali po 24 a 168 hodinách. Samotné stanovenie obsahu rutínu bolo prevedené pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Elicitor P.G.R.1, t.j. propyl 5-(3-(4-chlorofenyl)ureido)pyrazín-2-karboxylát spôsobil v kalusovej kultúre najväčší nárast produkcie rutínu po 12 hodinách od pôsobenia elicitora, zatiaľ čo v suspenznej kultúre došlo k najväčšiemu nárastu obsahu rutínu po 24 hodinách od pôsobenia tohto elicitora. Štatisticky významné hodnoty obsahu rutínu sa taktiež namerali aj po 72 hodinách od pôsobenia elicitora na túto suspenznú kultúru. Elicitor P.G.R.2, tj. 1-(4-chlorofenyl)-3-(pyrazín-2-yl)urea spôsobil v kalusovej, tak aj v suspenznej kultúre najväčší nárast produkcie rutínu po 6 hodinách od pôsobenia tohto elicitora. - 69 - Vplyv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro – Zuzama Kovalíková Elicitor P.G.R.3, tj. kyselina 3-(3-(4-chlorofenyl)ureido)pyrazín-2-karboxylová spôsobila v kalusovej kultúre najväčší nárast produkcie rutínu po 6 hodinách od pôsobenia daného elicitora. V suspenznej kultúre bol najväčší nárast nameraný po 6 hodinách, kde štatisticky významné hodnoty boli namerané podobne ako pri prvom elicitore aj po 72 hodinách od pôsobenia tohto elicitora v porovnaní s kontrolnou vzorkou. - 70 -
Abstract v angličtině:
Vplyv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro – Zuzama Kovalíková 11 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Mgr. Zuzana Kovalíková Consultant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Title of Thesis: The effect of pyrazine derivatives on secondary metabolites in in vitro cultures. This thesis investigates the effect of new synthetic pyrazine derivatives as potential elicitors on rutin production in callus and suspension cultures of Fagopyrum esculentum, var. Bambi. All tested chemical elicitors increased the production of rutin in both callus and suspension cultures. Callus and suspension culture was cultivated in Murashige and Skoog nutrient medium containing growth regulator (2,4-D) under the specified temperature and light conditions. The samples were taken in 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours after elicitor exposition, control samples were taken in 24 and 168 hours after exposition. The determination of the rutin content was performed by high performance liquid chromatography (HPLC). Elicitor P.G.R.1, propyl 5-(3-(4.chlorophenyl)ureido)pyrazine-2-carboxylate showed the highest increase in rutin production after 12 hours treatment in the callus culture, whereas the highest increase in rutin content was recorded after 24 hours elicitor application in the suspension culture. Statistically significant rutin content was also measured 72 hours after the elicitor application in suspension culture. Elicitor P.G.R.2, 1-(4-chlorophenyl)-3-(pyrazin-2-yl)urea caused the highest increase in rutin production 6 hours after treatment of this elicitor in both types of callus and suspension cultures. Elicitor P.G.R.3, 3-(3-(4-chlorophenyl)ureido)pyrazine-2-carboxylic acid increased rutin production in callus culture 6 hours after elicitor application. - 71 - Vplyv derivátov pyrazínu na tvorbu sekundárnych metabolitov v rastlinných kultúrach in vitro – Zuzama Kovalíková In suspension culture there the highest increase of rutin content was also found after 6 hours of P.G.R.3 treatment, where the statistically significant value were measured similarly to the P.G.R.1 72 hours after treatment, compared to the control sample. - 72 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Zuzana Kovalíková 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Zuzana Kovalíková 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Zuzana Kovalíková 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 375 kB