velikost textu

Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie
Název v angličtině:
Microcrystalline inclusions in microalgae studied via Raman microscopy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matyáš Suja
Vedoucí:
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Oponent:
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Šárka Moudříková
Id práce:
188968
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Biofyzika a chemická fyzika (FBCHF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jednobuněčné řasy, mikrokrystalické inkluze, Ramanova mikroskopie, chemické složení, molekulární identifikace
Klíčová slova v angličtině:
microalgae, microcrystalline inclusions, Raman microscopy, chemical composition, molecular identification
Abstrakt:
Abstrakt: Mnoho jednobuněčných řas, ať už sladkovodních, suchozemských nebo mořských, obsahuje různé mikrokrystalické inkluze, které následně využívají při svém životním cyklu. Analýza molekulárního složení těchto inkluzí je však pomocí řady fyzikálně-chemických metod velmi obtížná a často také náchylná k mnoha artefaktům měření. U mnoha jednobuněčných řas proto nebylo složení těchto mikrokrystalů vůbec určeno nebo může být stanoveno chybně. Mezi vhodné metody, schopné určit složení mikrokrystalických tělísek uvnitř jednobuněčných řas s vysokou přesností, patří mimo jiné i Ramanova konfokální mikroskopie. Tato v poslední době velmi perspektivní metoda optické vibrační spektroskopie umožňuje rychlou a nedestruktivní analýzu molekulového složení zkoumaných objektů. Ramanova mikroskopie nevyžaduje chemickou extrakci, modifikaci ani jiné značení nebo barvení měřených vzorků a lze jí proto bez problémů použít přímo na živé buňky v různých fázích přirozeného vývoje. Výsledné chemické složení pozorované látky je charakterizováno odpovídajícím Ramanovým vibračním spektrem. Cílem této diplomové práce je zjištění přítomnosti mikrokrystalů ve vybraných jednobuněčných řasách různých fylogeneticky odlišných druhů, studium podmínek jejich výskytu a identifikace jejich skutečného chemického složení pomocí Ramanovy mikroskopie.
Abstract v angličtině:
Abstract: Many freshwater, terrestrial or marine microalgae contain various microcrystalline inclusions that they use in their life cycle. However, the identification of the molecular composition of these inclusions via many physical or chemical methods is often very difficult and susceptible to many measurement errors. Therefore, the chemical composition of these microcrystals in many microalgae has not been determined at all or may be incorrect. One of the high precision methods capable of determining the composition of microcrystalline bodies within microalgae is Raman confocal microscopy. This very promising method of optical vibrational spectroscopy allows rapid and non-destructive molecular analysis of objects. Raman microscopy does not require chemical extraction, modification or other color marking or staining of the sample. Therefore, it can directly measure living cells at various stages of their natural development. The chemical composition of the sample is then characterized by its corresponding Raman vibrational spectrum. The aim of this diploma thesis is to determine the presence of microcrystals in different species of microalgae, study the conditions of their occurrence and identify their chemical composition via Raman microscopy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matyáš Suja 6.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matyáš Suja 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matyáš Suja 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. 152 kB