velikost textu

Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti
Název v angličtině:
The Evolution and the Limits of the Copyright Protection in the Global Information Society
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alena Andruško, Ph.D.
Id práce:
188960
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internet, Internet Service Providers, ISP, Směrnice o elektronickém obchodu, Zákon o některých službách informační společnosti, poskytovatelé služeb informační společnosti, safe harbors, odpovědnost online zprostředkovatelů, autorské právo, peer-to-peer, P2P, UGC, reforma autorského práva, cyberlockers, sdílení souborů
Klíčová slova v angličtině:
Internet, Internet Service Providers, ISP, Electronic Commerce Directive, Act on Certain Information Society Services, information society services providers, safe harbors, liability of online intermediaries, copyright, peer-to-peer, P2P, UGC, copyright reform, cyberlockers, file sharing
Abstrakt:
Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem Internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti. S rozvojem „Web 2.0“, někdy také nazývaného „participativní web“ a s ním uživatelsky generovaného obsahu (user generated content – UGC), s rozvojem peer-to-peer (P2P) sdílení souborů a v nedávné době také tzv. cyberlockers, se stala efektivita ochrany autorských práv online obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv online je nicméně komplexním fenoménem, ke kterému přispívá celá řada rozličných faktorů. K pochopení toho, jaké jsou to faktory a jak ovlivňují porušování autorských práv online, však není dostačující pouhá znalost teritoriálních či mezinárodních právních pravidel ovládajících autorské právo, ale také znalost a pochopení ekosystému, ve kterém k online porušování autorských práv dochází. Pouze komplexní znalost celé problematiky, včetně znalosti historie, vývoje a technického fungování Internetu, umožňuje vidět ucelený obraz a také nakonec odhalit, proč je globální revize a reforma současného systému autorského práva naprosto nezbytná.
Abstract v angličtině:
Copyright law is one of the branches of law that has become, with the development of the Internet, the center of interest for different types of stakeholders in the global information society. With the evolution of “Web 2.0”, sometimes called the “Participative Web”, represented by user-generated content (UGC), and also with the evolution of peer-to-peer (P2P) file sharing and recently cyberlockers, the effectiveness of copyright protection online has become a problem where solutions can be found only with difficulty. Online copyright infringement is a complex phenomenon with a multiplicity of contributing factors. To see and understand these factors one must not only know and understand the territorial and international legal rules governing copyright, but also know and understand the online ecosystem in which copyright infringement takes place, which is impossible without knowing the history, evolution and technical background of the Internet. Only a complex knowledge and understanding of the whole issue enables one to see the full picture and ultimately reveals why the current copyright system sorely needs global review and reform.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Andruško, Ph.D. 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Andruško, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Andruško, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB