velikost textu

Prostor, kde budeme společně sami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostor, kde budeme společně sami
Název v angličtině:
Space where we will be alone together
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Jiříčková
Vedoucí:
Mgr. Viktor Čech
Oponent:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Id práce:
188952
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova (N VV-ZUŠ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subjektivita, intersubjektivita, prostor, tělo, samota, tenze
Klíčová slova v angličtině:
Subjectivity, intersubjectivity, space, body, solitude, tension
Abstrakt:
ABSTRAKT Míjení a setkávání či hledání společného prostoru, kde budeme společně nebo kde budeme společně sami. Je možné aspoň na malou chvíli vstoupit do světa toho druhého? Hledání sebe sama společně s hledáním toho druhého. Poznáme hranici, když ji překročíme? Tato práce by se měla zaměřit a) na zkoumání prostoru, b) zkoumání prostoru v nás a c) střet, dotyk, přibližování a vzdalování se (na fyzické i psychické úrovni) dvou prostorů – prostoru soukromého a veřejného – jejichž hranice se v dnešní době stírají. Tento tematický okruh je aplikován i na oblast výtvarného umění (zejména na díla akčního umění) a jeho východiska se zohledňují ve vlastní tvůrčí práci. KLÍČOVÁ SLOVA subjektivita, intersubjektivita, prostor, tělo, samota, tenze
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Passing and meeting or looking for a shared space where we could be together or where we could be alone together. Is it possible, for a short moment at least, to step into the other one’s world? Finding yourself along with finding the other one. Will we be able to recognize the boundary, once we cross it? This work should focus on a) exploring the space, b) exploring the space within us, and c) on a conflict, touch, on two spaces getting closer and getting further away (both on a physical and psychological level) – private space and public space, whose boundaries are blurring nowadays. These topics are applied on art as well (particularly on the works of performance art) and accounted for the outcomes in its own creative work. KEYWORDS Subjectivity, intersubjectivity, space, body, solitude, tension
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Jiříčková 20.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Jiříčková 5.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Jiříčková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Jiříčková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Čech 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 153 kB