velikost textu

Konkurence vybraných lexikálních alternací: korpusová sonda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkurence vybraných lexikálních alternací: korpusová sonda
Název v angličtině:
Competing lexico-semantic alternations: a corpus-based study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Gabrielová
Vedoucí:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavlína Jínová
Id práce:
188942
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Obecná lingvistika (CJS OLI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hierarchizace propozice|diateze|lexikální alternace|konstrukce|kolostrukční analýza|jazykové korpusy
Klíčová slova v angličtině:
diathesis|lexico-semantic alternations|constructions|collostructional analysis|language corpora
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Ústředním tématem předkládané práce je konkurence vybraných lexikálněsémantických alternací, konkrétně alternací lokativních. Úvodní kapitoly první části se věnují jejich vymezení a uchopení v teoretických rámcích funkčního generativního popisu a konstrukční gramatiky, na něž tento text navazuje. Následující oddíly jsou zaměřeny na specifikaci povahy jednotlivých alternujících konstrukcí, jejich konkurenci a sémantická omezení sloves, která do vztahu lokativní alternace vstupují. Druhou, ústřední část práce představuje korpusový výzkum, založený na kvalitativní a kvantitativní analýze vybraného vzorku sloves (cpát, balit, nakládat, napouštět, nalévat a plnit). Soustředí se zejména kolem otázky distribuce obou typů konstrukcí a alternačního potenciálu jednotlivých sloves. Potvrzuje některé hypotézy týkající se pronominality, čísla a gramatické komplexnosti valenčních doplnění a zároveň obohacuje dosavadní obraz českých lokativních alternací o nové dílčí poznatky. Nastiňuje rovněž možnosti dosud nepříliš známé kolostrukční analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Focal point of presented thesis is concurence of certain lexico-semantic alternations, more specifically of the locative ones. Opening chapters deal with their definition and conception in theoretical frames of FGP and CxG. Following passages concentrate on specification of alternating contructions, their concurence and semantical restriction of alternating verbs. The second, core chapter of the thesis presents a corpus-based, quantitative and qualitative study of several Czech alternating verbs (cpát, balit, nakládat, napouštět, nalévat and plnit). It deals mainly with the question of distrubition of each construction and alternation capacity of aforementioned verbs. It verificates some hypotheses concerning pronominality, number and grammatical complexity of arguments. At the same time it aspires to bring a few new points and perspectives into Czech locative alternation discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Gabrielová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Gabrielová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Gabrielová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Gabrielová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Jínová 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB