velikost textu

Herní média a etické aspekty počítačových her, případ This War of Mine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Herní média a etické aspekty počítačových her, případ This War of Mine
Název v angličtině:
Video game media and ethical aspects of computer games, the case of This War of Mine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vojtěch Karaus
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Kolek
Oponent:
MgA. Ondřej Javora
Id práce:
188920
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika|počítačové hry|rámcová analýza|This War of Mine
Klíčová slova v angličtině:
Ethics|computer games|frame analysis|This War of Mine
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Herní média a etické aspekty videoher, případ This War of Mine se za- bývá způsobem referování o hře This War of Mine v online herních médiích. Počítačová hra This War of Mine je válečná hra, ve které je děj vyprávěn z pohledu civilistů. Tato videohra staví svůj úspěch na implementaci morálních a etických oázkách. Výsledkem práce by měl být zjištění toho, jakým způsobem byly etické aspekty hry reflektovány online médii se zaměřením na video- hry. Za tímto účelem bude v teoretické části práce vystaven teoretický rámec problematiky video- her a videoher v kontextu etiky. V dalších kapitolách budou definovány etické aspekty videoher a bude nastíněno i téma emočních dopadů na hráče. Praktická část práce bude obsahovat popis vý- zkumu, který bude proveden pomocí rámcové analýzy článků publikovaných na herních serve- rech v období jednoho roku od vydání hry, přičemž prvky zájmu budou etické aspekty počítačové hry This War of Mine. Klíčová slova Etika, počítačové hry, rámcová analýza, This War of Mine
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Videogame media and ethical aspects of the videogame, the case of This War of Mine, pursues the way it is referend to the videogame This War of Mine by online videogame media. This War of Mine is an war-themed videogame narrated from the civilians prespective. This videogame builds it succes on the implementation of moral and ethical issues. The results of this thesis should answer the question of how the ethical aspects of the game were reflected by onlie media that are focused on videogames primarly. For this purpose the theoretical part of the thesis will be build around videogames and videogames in the context of ethics. In the later chapters the ethical aspects of videogames will be defined alongside with the topic of emoti- onal impal on the players. The practical part of the thesis will include description of the research, which will be done via frame analysis of articles which were published by online videogame me- dia in the span of one year after the date This War of Mine was released. The ethical aspects of the videogame This War of Mine will be element of interest. Klíčová slova (anglicky): Ethics, computer games, frame analysis, This War of Mine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Karaus 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Vojtěch Karaus 187 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Karaus 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Karaus 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Kolek 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Ondřej Javora 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 153 kB