velikost textu

In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji
Název v angličtině:
In-line skating and in-line hockey as training tool for summer training in ice hockey
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Šerf
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Id práce:
188906
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (N TV-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
in-line bruslení,in-line hokej, trénink, letní příprava, lední hokej
Klíčová slova v angličtině:
in-line skating, in-line hockey, training, sommer training, ice hockey
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je na základě dotazníkové metody zjistit a porovnat využití in-line bruslení v letní přípravě týmu ledního hokeje na různých úrovních výkonnosti a věku. Název práce: In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji. Zpracoval: Jakub Šerf Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Zmapovat a porovnat využívání in-line bruslení v letní přípravě týmů ledního hokeje na různých věkových a výkonnostních úrovních v České republice. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníkového šetření a porovnání. Výsledky práce: Zmapovaní využití in-line bruslení v letní přípravě hráčů ledního hokeje. Trenéři nezařazují příliš často in-line bruslení do tréninků letní přípravy. Využívají ho více jako doplňkovou činnost v podobě in-line hokeje než tréninku speciálních dovedností. Klíčová slova: In-line bruslení, in-line hokej, trénink, letní příprava, lední hokej
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this bachelor´s thesis is to find out with questionnaire and compare the use of in-line skating in the summer preparation of the ice hockey team on different levels of performance and age. Name of thesis: In-line skating and in-line hockey as training tool for summer training in ice hockey Author: Jakub Šerf Tutor: PaedDr. Ladislav Pokorný Department: Department of physical education and sport Aim of the thesis: Chart and compare the use of in-line skating in the summer preparation of ice hockey teams at different age and performance levels in the Czech Republic. Methodology: Methods used in the thesis are questionnaire and comparison Conclusion: Charting the use of in-line skating in the summer preparation of ice hockey players. Coaches do not often include in-line skating in summer training sessions. They use it more as a complementary activity in the form of in-line hockey than the training of special skills. Key words: In-line skating, in-line hockey, training, summer training, ice hockey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Šerf 2.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Šerf 773 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Šerf 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Šerf 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB