velikost textu

Ošetřovatelská péče o chronické rány z pohledu sester

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o chronické rány z pohledu sester
Název v angličtině:
A nursing care of chronic wounds from a nursing perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Kolandová
Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká
Oponenti:
Mgr. Pavla Kordulová
Mgr. Kateřina Chvojková
Id práce:
188884
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní metody léčby, péče o chronické rány, prevence, informovanost všeobecné sestry
Klíčová slova v angličtině:
modern methods of treatment, nursing care of chronic wounds, prevention, nurse knowledge
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o problematice prevence, vzniku, hojení a léčbě chronických ran v rámci ošetřovatelské péče na jednotkách intenzivní péče. Výskyt chronických ran má bohužel stále stoupající tendenci a dnes je aktuálním tématem moderního ošetřovatelství. Cílem práce bylo zjistit úroveň informovanosti všeobecných sester pracujících na JIP a ARO o moderních technologiích léčby a péče v oblasti hojení chronických ran. Jedním z dílčích cílů bylo zjistit, jaký je znalostní postoj sester v ošetřovatelské péči u chronických ran. Dalším cílem bylo zmapovat, jaké faktory ovlivňují znalostní postoj sester v ošetřování chronických ran. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření ve třech vybraných zdravotnických zařízeních ve Středočeském kraji, kterého se zúčastnilo celkem 11 oddělení akutní intenzivní péče. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry pracující na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Celkem bylo rozdáno 220 dotazníků a použitých bylo 124 dotazníků. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že 56 (45 %) všeobecných sester má povědomí v oblasti ošetřovatelské péče u chronických ran a mají zájem se nadále vzdělávat v této problematice. Převážná většina 79 (64 %) respondentů preferuje vzdělávání formou vzdělávacích akcí – seminářů, konferencí. Mezi nepříznivé výsledky našeho výzkumu bylo zjištění, zejména u definice chronické rány, kterou 66 (53 %) respondentů neumí správně definovat. Dále 63 (51 %) respondentů uvedlo, že používají podložní věnečky – koblihové podložky s otevřeným středem. Jelikož v doporučení dle EPUAP jsou uvedeny jako nevhodné pomůcky a jejich použití se nedoporučuje (EPUAP, 2014). Jako další negativum jsme zjistili, že majorita 91 (73 %) respondentů neumí podle WHC identifikovat stav nehojící se rány dle spodiny. Proto je důležité, aby se sestry průběžně vzdělávaly a zdokonalovaly v této problematice. Na základě výsledků našeho šetření bude vypracován informativní přehled určený pro další vzdělávání sester, implementaci do praxe a tím pádem i zlepšení samotné péče o pacienty s chronickými ranami v intenzivní péči. klíčová slova: moderní metody léčby, chronické rány, prevence, ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This theme of thesis treats about the issue of prevention, emergence, healing and therapy of chronic wounds in nursing care at intensive care unit. The occurrence of this disease is unfortunately still rising and nowadays it is an actual theme which is a part of modern nursing. The target of this thesis was to find out the level of awareness of general nurses working at specialized departments about modern technologies of therapy and care of healing chronic wounds. One of the partial targets was to find out, how are the nurses educated in nursing care o chronic wounds. The next target was looking for the factors which can influence the nurses´ position of knowledge about the treatment of chronic wounds. Quantitative research was based on anonymous questionnaire in three chosen hospitals of Central Bohemia region. There were 11 departments of acute intensive care. The sample of research was based on the answers of general nurses working at resuscitation department and acute intensive care department. There were distributed 220 questionnaires and were used 124. One of the result of research was, that the 56 (45%) of general nurses has good awareness in nursing care of chronic wounds and they were interested in future education in this issue. The major part of questioned 79 (64%) prefers following education especially educational events, seminars and conferences. Among negative results of our research was the foundation, especially at the definition of chronic wound, which 66 (53%) questioned were not able to correctly define. Then 63 (51%) of questioned mentioned that they were using underlying wreath – donuts with the opened middle part. Because this aid is classified by EPUAP as inappropriate aid and it´s using in not recommended (EPUAP, 2014). The next negative result was, that the majority of questioned 91 (73%) was not able to identify due to WHC the status of not- healing wound according to dregs. There is the importance of future education and continuous improvement of nurses in this issue. There will be prepared an informational overview which is designed for future education of nurses, implementation in practise and finally it will be good for improved and better care for patients with chronic wound in acute care. Keywords: modern methods of treatment, chronic wounds, prevention, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kolandová 5.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kolandová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kolandová 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kolandová 439 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Hladká 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Kordulová 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Chvojková 607 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB