velikost textu

Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači
Název v angličtině:
Czech Radio Dvojka - building contact with the audience
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Ježek
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Groman
Id práce:
188842
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhlas, kontakt, posluchači, dojem, prostředky, komunikace, moderátor, interakce, mediace, analýza
Klíčová slova v angličtině:
radio, contact, listeners, impression, instruments, interaction, mediation, analysis
Abstrakt:
Diplomová práce Český rozhlas Dvojka – budování kontaktu s posluchači analyzuje prostředky, které tato stanice využívá, aby oslovila své posluchače, respektive příjemci svých mediálních obsahů. Vychází z teoretického rámce, který postuluje sociolog John B. Thompson v knize Média a modernita, tedy z triády interakcí, které charakterizují působení komunikačních médií. Zatímco první typ „zprostředkovaná kvaziinterakce“ charakterizuje jednosměrné vysílání rozhlasové stanice k posluchači, další dva typy – „zprostředkovaná interakce“ a „interakce tváří v tvář“ charakterizují způsoby, kterými médium tuto jednosměrnost komunikace může překonávat. Tato diplomová práce proto analyzuje tři vybrané pořady stanice Český rozhlas Dvojka, které zmíněné typy interakce reprezentují. Kvalitativní analýza pak s pomocí trojího typu kódování (otevřené, axiální, selektivní) rozebírá zejména komunikační prostředky moderátorů, kteří stanici v jejím vysílání zastupují a do značné míry určují její komunikační styl. Diplomová práce se snaží ověřit předpoklad, že moderátoři významně přispívají k vytváření dojmu, že komunikace mezi rozhlasovou stanicí (mediálním domem) a posluchači (příjemci) je osobní. Kromě analýzy vzorků vysílání pak kvalitativní analýza zahrnuje také dílčí sémiologické rozbory prezentace vybraných pořadů na internetových stránkách či sociálních sítích.
Abstract v angličtině:
The master's thesis Czech Radio Dvojka – building contact with the audience analyses the instruments, which is this station used to address listeners, respectively the recipients of media content. The thesis is based on the theoretical framework which is postulated by the sociologist John B. Thompson in the book The Media and Modernity, on his triad of interactions, which characterizes the effect of communication media. Whereas the first type “mediated quasi- interaction” characterizes unidirectional transmission of the radio station to a listener, the other two types – “mediated interaction” and “face to face interaction” characterize ways how the medium could overcome this unidirectional communication. Therefore this master's thesis analyses the selected programs of the station Czech Radio Dvojka, which represent these mentioned types. Thereafter the qualitative analysis analyses especially the instruments of moderators with use of the triple coding's type (open coding, axial coding, selective coding), because the moderators represent the station and substantially determine its communicative style. The master's thesis wants to verify the premise that the moderators significantly contribute to creating of impression, that the communication between the radio station (the media house) and listeners (recipients) is personal. In addition to the analysis of broadcasting samples, the qualitative analysis also includes partial semiotic analysis of the presentation of selected programs on websites or social networks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Ježek 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Ježek 173.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Ježek 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Ježek 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB