velikost textu

Fragment knihovny prof. Dobroslava Orla v Knihovně Národního muzea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fragment knihovny prof. Dobroslava Orla v Knihovně Národního muzea
Název v angličtině:
Fragment of Dobroslav Orel's Library in the National Museum Library
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Vodičková
Vedoucí:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Id práce:
188777
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dobroslav Orel|Knihovna Národního muzea|Archiv Národního muzea|České muzeum hudby|Osobní knihovna|Knižní dar|Soupis|Provenience
Klíčová slova v angličtině:
Dobroslav Orel|National Museum Library|Archive of the National Museum|Czech Museum of Music|Personal library|Book donation|Inventory|Provenance
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá souborem knih z majetku Dobroslava Orla, který je součástí fondu Knihovny Národního muzea. Cílem bakalářské práce Fragment knihovny Dobroslava Orla v Knihovně Národního muzea je dohledání a popis jednotlivých svazků, které byly identifikovány na základě excerpce z přírůstkové knihy Knihovny Národního muzea. Součástí práce je i medailon Dobroslava Orla (1870–1942), českého hudebního vědce a pedagoga. Komplexnímu rozboru souboru darovaných svazků předcházel průzkum v Archivu Národního muzea a v Českém muzeu hudby za účelem získání dostupných historických a faktografických souvislostí týkajících se daru. Jednotlivé svazky jsou zpracovány metodou de visu a získané poznatky jsou zpracovány do seznamu, který kromě bibliografické citace a popisu jednotlivých svazků obsahuje i popis a zdokumentování provenienčních záznamů.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with a collection of books from the property of Dobroslav Orel, which is part of the collection of the National Museum Library. The aim of the bachelor thesis Fragment of the Library of Dobroslav Orel in the National Museum Library is to find and describe individual volumes that were identified on the basis of excerpts of the accession book of the National Museum Library. The work also includes a medallion of Dobroslav Orel (1870–1942), a Czech music scientist and teacher. A comprehensive analysis of the collection of donated volumes was preceded by a survey in the Archive of the National Museum and the Czech Museum of Music in order to obtain available historical and factual context related to the gift. The individual volumes are processed by the de visu method and the acquired knowledge is processed into a list, which, in addition to the bibliographic citation and description of the individual volumes, contains a description and documentation of provenance records.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Vodičková 4.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Ivana Vodičková 3.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Vodičková 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Vodičková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB