velikost textu

Využití Národního parku Podyjí ve výuce botaniky na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Národního parku Podyjí ve výuce botaniky na základních školách
Název v angličtině:
Using of Natural Park Podyjí in Botanical Education at Basic School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Renata Lengálová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Id práce:
188769
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Botanika, exkurze, NP Podyjí, didaktický test, pracovní list.
Klíčová slova v angličtině:
Botany, excursion, National Park Podyjí, didactic test, worksheet.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce byla příprava, realizace a vyhodnocení exkurze jako jedné z forem organizace terénní výuky na druhém stupni znojemských základních škol s využitím přírodní lokality Kraví hora v Národním parku Podyjí. V předkládané diplomové práci byla naplánována a realizována exkurze s botanickou tématikou. Teoretická část práce je sestavena z obecné charakteristiky NP Podyjí z různých přírodních pohledů s důrazem na zvláště chráněná území národního parku. V této části práce jsou také popsány jednotlivé pohledy exkurze a nejčastěji používané výukové metody. Praktická část obsahuje mimo jiné metodické pokyny pro učitele a žáky a také didaktické materiály (pracovní listy, didaktický test), které jsou součástí přílohy. Dotazníková šetření žáků a učitelů byla součástí poslední empirické části. Cílem dotazníkového šetření bylo zaznamenat a vyhodnotit postoje žáků druhého stupně ke konkrétní exkurzi, její provedení a celkové organizaci. Cílem předložených didaktických testů bylo zjistit efektivitu osvojování nových vědomostí žáků pomocí terénní výuky. Cílem dotazníkového šetření bylo monitorovat postoje pedagogů druhého stupně znojemských základních škol ve vztahu k terénní výuce, k vybrané exkurzi na dané lokalitě a využití možnosti její realizace jimi samotnými. Klíčová slova: Botanika, exkurze, NP Podyjí, didaktický test, pracovní list.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis was to prepare, implement and evaluate an excursion as one of the organization forms of fieldtrips for lower secondary pupils from schools in Znojmo benefiting from the natural site of the National Park Podyjí, in specific the location called Kraví hora. In this case, it is a botanical the med field trip. The theoretical part of the thesis deals with general characteristics of the National Park Podyjí from various nature views highlighting its specially protected areas. This is followed by a description of specific field trip aspects and the most frequently used teaching methods together. The practical part contains, among other things, methodological instructions for teachers and pupils as well as didactic materials (worksheets, didactic test), included in the appendix. Questionnaire surveys for pupils and teachers are part of the last empirical chapter. The aim of the questionnaire was to record and evaluate thoughts, feelings and attitudes of pupils from the lower secondary school to the specific field trip, its implementation and overall organization. The aim of subsequently submitted didactic tests was to observe and reveal the effectiveness of the field trip teaching. The aim of the questionnaire, given to teachers, was to monitor their standpoints in relation to fieldtrip teaching, their opinion of this excursion and approaches of their own realization. Keywords: Botany, excursion, National Park Podyjí, didactic test, worksheet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Lengálová 9.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Lengálová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Lengálová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Hlaváčová 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 153 kB