velikost textu

Vliv využití Midline a PICC katétrů na četnost komplikací spojených s žilními vstupy u hospitalizovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv využití Midline a PICC katétrů na četnost komplikací spojených s žilními vstupy u hospitalizovaných pacientů
Název v angličtině:
Influence of Midline and PICC catheters use on frequency of complications associated with venous lines in hospitalised patients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Hromádková
Vedoucí:
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Oponent:
Mgr. Pavla Kordulová
Konzultant:
doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
Id práce:
188753
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
periferní kanyla, midline katétr, žilní vstup, komplikace žilního vstupu, aktivní přístup
Klíčová slova v angličtině:
peripheral cannula, midline catheter, venous access, complication of venous access, active approach
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou optimální volby žilního vstupu pro každého hospitalizovaného nemocného na standardním interním lůžkovém oddělení. Zavedení cévního vstupu musí být pro nemocného bezpečné a musí umožňovat splnění všech cílů, pro které byl indikován. V posledních letech se kromě periferních žilních kanyl a netunelizovaných centrálních žilních katétrů dostává do každodenní praxe zavádění midline katétrů a PICC. Zavádění a využívání cévních vstupů je spojeno s komplikacemi, které mohou nemocného ohrozit. Správná volba cévního vstupu již při přijetí může pacientům přinést benefit v podobě snížení komplikací. Cíl: Cílem magisterské diplomové práce bylo prokázat, že využití nových druhů cévních vstupů má vliv na snížení výskytu komplikací souvisejících s cévními vstupy. Metody: K dosažení cíle byla využita kvantitativní metoda sběru dat pomocí vytvořených sběrných protokolů. Výzkumné šetření probíhalo od listopadu 2017 do února 2018 na dvou standardních odděleních Interní kliniky FN Motol. Výsledky: Sledováno bylo celkem 350 cévních vstupů (271 PŽK, 54 midline katétrů, 35 PICC) u 187 hospitalizovaných pacientů. Analyzován byl výskyt komplikací, průměrná doba zavedení a důvody odstranění jednotlivých cévních vstupů. U PŽK byla komplikace ve 101 případech na 1000 katétrových dnů, u midline katétrů bylo 15 komplikací a u PICC byly zjištěny 3 komplikace na 1000 katétrových dnů. Komplikace byla důvodem k odstranění u 39 % PŽK, 28 % midline katétrů a 14 % PICC. Potřeba jiného vstupu byla 33 % u PŽK a 2 % u midline katétru. Důvod zavedení pominul u 27 % PŽK a u 54 % midline katétrů a PICC, exitus byl jako důvod odstranění u 16 % pacientů s midline katétrem a u 34 % s PICC. Medián doby zavedení periferní žilní kanyly činil 4 dny, medián zavedení midline katétru 12 dní, a u PICC činil medián doby zavedení 15 dní. Závěr: Z výsledků šetření vyplynulo, že u nemocného s potřebou periferního žilního vstupu na dobu delší než jeden týden je midline katétr vhodnější než periferní žilní kanyla. U nemocných s potřebou intravenózního podání léků s pH nižším než 5 a vyšším než 9 a u nemocných s potřebou podání parenterální výživy představuje PICC optimální žilní vstup. klíčová slova: periferní kanyla, midline katétr, žilní vstup, komplikace žilního vstupu, aktivní přístup
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Presented dissertation deals with the problematics of optimal choice of venous access for each hospitalized patient at standard internal wards. Introduction of vascular access must be safe for the patient and must allow the fulfillment of all the goals for which it was indicated. In recent years, in addition to peripheral cannulas and non-tunneled central catheters, introduction of midline catheters and PICC gets into everyday practice. The choice of optimal vascular access device since adminition can bring benefit to the patients in the form of decline of complications. Goal: The goal of master thesis was to prove that the use of new types of vascular access devices has influence on the decline of vascular access devices related complication occurence. Methods: To reach the goal we used a quantitative method of data collection during certain time period using created collection protocols. Research investigation took place from November 2017 to February 2018 at two standard wards of Department of Internal Medicine FN Motol. Results: A total of 350 venous access devices (271 peripheral cannulas, 54 midline catheters, 35 PICC) in 187 hospitalized patients was monitored. Prevalence of complications, average length of placement and reasons for extraction of individual vascular access devices was analyzed. In peripheral venous cannulas a complication was present in 101 cases per 1000 catheter days, in midline catheters it was 15 complications and in PICC 3 complications per 1000 catheter days. A complication was the reason for extraction in cases 39% of peripheral cannulas, 28% of midline catheters and 14% of PICC. New vascular access device needed to be introduced in 33% cases of peripheral cannulas and 2% of midline catheter. Vascular device was no longer necessary in 27% cases of peripheral cannulas and 54% of both midline and PICC, death of the patient occurred in 16% cases of midline catheter and 34% of PICC. Median time of peripheral cannula placement in study population was 4 days. Median time of midline catheter placement was 12 days, and in PICC median time of placement was 15 days. Results: Study results show that in patient with a need of peripheral venous access for time longer than one week, a midline catheter is more suitable than peripheral venous cannula. In patients who need intravenous application of drugs with pH lower than 5 or higher than 9 and in patients who need parenteral nutrition PICC presents the optimal vascular access device. keywords: peripheral cannula, midline catheter, venous access, complication of venous access, active approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Hromádková 3.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslava Hromádková 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Hromádková 405 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Hromádková 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Hocková, PhD. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Kordulová 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 750 kB